A szlovén nyelvoktatás helyzete

A magyarországi szlovének többsége egy viszonylag jól körülhatárolt térségben, a magyar- szlovén- osztrák hármas határ szögletében, a Szentgotthárdot déli irányból övező és egymással szomszédos hét település – Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu, Apátisvánfalva, Kétvölgy, Orfalu, Szentgotthárd- alkotta régióban él. Elsősorban itt találhatóak azok az oktatási és nevelési intézmények, amelyekben állami keretek között folyik a szlovén nyelv oktatása.

Területünkön összesen 4 óvodában: Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök, Mesesziget Óvoda Alsószölnök, illetve Szakonyfalui Tagóvoda; Játékvár Óvoda Szentgotthárd; Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva folyik a szlovén nemzetiségi nyelv oktatása, nevelése. Minden óvodában szlovén anyanyelvű, illetve szlovén óvodapedagógusi diplomával rendelkező óvónő dolgozik. Sajnos sok esetben a gyerekek először az óvodában találkoznak a szlovén nyelvvel, ugyanakkor az óvodák kiemelt faladatuknak tekintik, hogy előkészítsék a gyermekeket az iskolai kéttannyelvű oktatásra.

2012. július hó 1. napjától az Országos Szlovén Önkormányzat gyakorolja a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmények fenntartói jogát. A legnagyobb szlovének lakta településen, Felsőszölnökön, a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2012/ 2013 –as tanévben 65 tanuló kezdte meg tanulmányait a 8 éve bevezetésre került a kétnyelvű oktatás felmenő rendszerében. A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézményben ebben a tanévben 51 diák kezdte meg tanulmányait. Apátistvánfalván a 2007/2008 tanévben került bevezetésre a kétnyelvű oktatás felmenő rendszerben.

A szlovén nyelvoktató tanárok folyamatos szlovéniai és magyar- szlovén szervezésben megvalósuló képzéseken vesznek részt szaknyelvi ismereteik elmélyítése érdekében, munkájukat szlovén szaknyelvi tanácsadó és szlovén óvodapedagógus segíti.

Az iskolák rengeteg, a nemzetiségi oktatás feltételeit javító szakmai segítséget (szemléltető eszközök, könyvek, tankönyvek, számítógép, számítógépes oktató programok, tanfolyamok,- tanulmányi kirándulások szervezése) kapnak Szlovéniából. Az érintett oktatási intézményekben különböző nemzetiségi csoportok (tánc, énekkar, színjátszó, fazekas) működnek és fejtenek ki aktív, a kulturális örökség megőrzését és átörökítését célzó tevékenységet, melyhez a mentori segítséget és anyagi támogatást Szlovénia biztosítja.

A tanulók nagy létszámban vesznek részt évről évre helyi és országos anyanyelvi versenyeken. Az anyaországi oktatási intézményekkel rendkívül hatékony és gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak a nevelők és az intézmények vezetése. Ennek eredményeként közös néprajzkutató táborok, kulturális programok, sport,- kulturális és technikai napok valósulnak meg, illetve nemcsak a szakmai kapcsolatok, hanem a nyelvi identitás is erősödik.

Az Országos Szlovén Önkormányzat (OSZÖ) a nyelvi identitás erősítését elmélyítő kulturális rendezvények szervezése és támogatása, a szlovén nemzetiségi nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javítása; nyelvi képzések támogatása és a nemzetiségi nyelvi fejlődés feltételeinek megteremtése terén igyekszik a szlovén nemzetiségi nyelvoktatás fennmaradása érdekében munkálkodni.

A Szentgotthárdi Oktatási Intézményben általános iskolai és gimnáziumi tagintézményekben folyik a szlovén nyelv oktatása különböző keretek között. A SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4 évfolyama 3. és 4. osztályában szlovén nemzetiségi oktatás folyik, a SZOI- Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8 évfolyamában szakköri keretek között zajlik a szlovén nyelv oktatása. Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága mindenképpen ösztönzi a szlovén nyelv, jelenleginél magasabb óraszámban történő oktatása felé történő orientálódást és az erre való motiválást. A SZOI- Vörösmarty Mihály Gimnáziumban nemzetiségi nyelvként folyik a szlovén nyelv oktatása. Ebben a tanévben összesen 23 diák tanulja a tárgyat, évfolyamonkénti bontásban több tanulócsoportban.

Szentgotthárdon a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium oktatási intézményben is lehetőség van a nemzetiségi szlovén nyelv tanulására, amely lehetőséggel egyre inkább élnek is motivált tanulók.

Felsőfokú szlovén nyelvoktatás (szlovén nyelvi nappali és levelezős képzések formái: szlovén minor; szlovén szak- szláv nyelv; 2. nyelvként- szabadon választott nyelv) folyik Szombathelyen a Nyugat- Magyarországi Egyetem – SEK Szlovén nyelv és Irodalom Tanszékén. Tanévenként 10- 15 fő részesül a fentiek közül valamilyen formában felsőfokú szlovén nyelvoktatásban. Ljubljana és Maribor is szívesen fogad hallgatókat különböző szakra (szlovén- német, szociológia; kommunikáció; újságíró…); mely eredményeként évről évre emelkedik a Szlovéniában tanuló hazai diákok száma. Ugyanakkor gondot jelent a Szlovéniában tanuló diákok hazai munkaerőpiacra történő visszatérése és potenciális munkavállalóként történő megjelenése.

Az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve Oktatási Bizottsága minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik támogatni a szlovén nyelvoktatás helyzetét, ezáltal a nyelvi identitás erősítését és nemzetiségi kultúra átörökítését.