1/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2019. évi költségvetését alátámasztó előterjesztéseket megismerte, azokkal egyetért és felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az ülésen elhangzott kiegészítésekkel az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének következő rendes ülésére - az előterjesztés szerintimellékletek alapján- terjessze a Közgyűlés elé az Országos Szlovén Önkormányzat 2019. évi költségvetési határozat-tervezetét.

2/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján, a következőket határozza meg:
I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1. szám alatti székhelyű és Templom út 5. szám alatti telephelyű intézményében nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2019. március 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 113 Ft /nap;
b) ebéd: 361 Ft/nap;
c) uzsonna: 98 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 572 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 131 Ft /nap;
b) ebéd: 399 Ft /nap;
c) uzsonna: 112 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 642 Ft/ nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

3/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1. szám alatti székhelyű és Templom út 5. szám alatti telephelyű intézménye vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – a 2.1. sz. csatolt melléklet szerinti tervezet alapján - felhatalmazza az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

4/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján, a következőket határozza meg:
I.Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény szakonyfalui telephellyel rendelkező óvodájában nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2019. március 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
a) tízórai: 98 Ft /nap;
b) ebéd: 343 Ft/nap;
c) uzsonna: 98 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 539 Ft /nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

5/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény szakonyfalui telephellyel rendelkező óvodája vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – a csatolt 2.2. sz.melléklet szerinti tervezet alapján - felhatalmazza az intézmény vezetőjét Szakonyfalu Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

6/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. alapján, a következőket határozza meg:
I.az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2019. március 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 124 Ft /nap;
b) ebéd: 404 Ft/nap;
c) uzsonna: 105 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 633 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 150 Ft /nap;
b) ebéd: 518 Ft /nap;
c) uzsonna: 144 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 812 Ft / nap
II.Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

7/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt 3.1. sz. melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét az Antiskid Kft.-vel, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

8/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a jegyzőkönyvhöz csatolt 4. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 4.1. számú, és a magyarországi szlovének néprajza c. kiadvány megjelentetésének, Markovics Lajos Plébános emlékére emléktábla avatásának, OSZÖ-Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat – Parlamenti látogatásának, OSZÖ 2018. évi záró vacsorájának, és a 2019. évi naptárának elkészítéséről szóló pénzügyi beszámolókat a csatolt 4.2. számú melléklet szerint elfogadja.

9/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 5. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

10/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 6. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

11/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének illetményével kapcsolatos hozzátartozóját érintő döntéshozatalban Mukicsné Kozár Mária képviselő részt vegyen.

11a/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető- főszerkesztői béremelési kérelemmel kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
A Közgyűlés Mukics Ferenc Mihály (9700 Szombathely, Váci M. 39. I./8. szám alatti lakos) illetményét a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető- főszerkesztői feladatainak ellátásával kapcsolatban- a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény: bruttó 564 190 Ft/ hó

12/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXIX. törvény, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 16.§-a alapján a felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda és az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény érintett foglalkoztatottai vonatkozásában és a feltételek fennállása esetén a közalkalmazotti pótlékok mértékét a közalkalmazotti pótlékalap %-ában határozza meg a következők szerint:
%-ban megadva
- intézményvezetői: 40
- intézményvezető-helyettesi: 20
- osztályfőnöki: 10
- munkaközösség-vezetői (nem releváns): -
- nemzetiségi: 30
- nehéz körülmények között végzett munkáért járó: 10
A pótlékok fedezete az érintett intézmény 2019. évi költségvetése terhére kerül
megállapításra.
Továbbá az OSZÖ Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 73/2013. (IX.12.) OSZÖ határozatát.

13/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése a) pontja alapján 2019. január 1-i hatállyal Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének - tiszteletdíját bruttó: 463.800,-Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 6/2016.(I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívülhelyezésre
kerül.

14/2018. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés a) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettese tiszteletdíját bruttó 118.750,-Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 7/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

15/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés b) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal Kovács Andrea, az Országos Szlovén Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elnökének tiszteletdíját bruttó 87.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 8/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre
kerül.

16/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés b) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal Lázár Éva, az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága elnökének tiszteletdíját bruttó 75.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 9/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

17/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés b) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal MukicsnéKozár Mária, az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottsága elnökének tiszteletdíját bruttó 75.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 10/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre
kerül.

18/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés d) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal a képviselők tiszteletdíját bruttó 18.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

19/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés c) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal a bizottsági tagságot is ellátó képviselők tiszteletdíját bruttó 22.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 11/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

20/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése
1. az Állami Számvevőszéknek „Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzéséről – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda” szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi,
2. az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az e határozat 1. sz. mellékletét képező „Intézkedési terv”-et jóváhagyja,
3. utasítja az elnököt, a hivatalvezetőt és az intézmény vezetőjét az „Intézkedési
terv”-ben foglaltak végrehajtására, valamint arra, hogy a megtett
intézkedésekről, az egyes feladatok teljesítéséről az adott feladat határidejének
lejártát követő első testületi ülésen, a „lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról” című napirend keretében tájékoztassa a Közgyűlést.
4. utasítja az elnököt, a hivatalvezetőt, illetve az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott „Intézkedési terv”-et az Állami Számvevőszéknek az előírt határidőben küldje meg.
Továbbá az OSZÖ Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 131/2018. (XI.29.) OSZÖ határozatát.

21/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a „Rába-vidéki Szlovének Rönkhúzása” alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 2 341 150 Ft összeget használjon fel, melynek fedezete az OSZÖ 2019. évi költségvetése.

22/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a Szlovén Kultúra Napja alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 450 000 Ft összeget használjon fel melynek fedezete az OSZÖ 2019. évi költségvetése.

23/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. §. (1) g pont alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. sz. melléklete Kiegészítő szabályok fejezetének 1/gb. pontja alapján Támogatási Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására a határozathoz csatolt melléklet szerint.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 2. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása jogcím.
A finanszírozás összege: 31,14 m Ft.

24/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport terhére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft., - mint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. sz. melléklete Kiegészítő szabályok fejezetének 1/ga. pontja alapján nemzetiségi önkormányzati intézmény részére – külön megállapodás alapján átadásra kerülő 2019. évi támogatás összegét 39,9 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 3. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása jogcím.

25/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetségével, mint a Szlovén Kulturális és Információs Központ működtetőjének tulajdonosával a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. sz. melléklete Kiegészítő szabályok fejezetének 1/ga. pontja alapján – a határozathoz csatolt melléklet szerint- Támogatási Megállapodást kössön. Az OSZÖ Közgyűlése a megállapodás alapján átadásra kerülő 2019. évi működési támogatás összegét 4 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 3. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása jogcím.

26/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az önkormányzat közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg a nemzetiségi önkormányzat 2020-2022. évekre vonatkozó középtávú tervét.

TÁBLÁZAT LETÖLTÉS

27/2019. (II.14.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a csatolt 2.6. sz. melléklet szerint elfogadja az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatás és teljesítményértékelő rendszeréről szóló 2019. évi szabályozást.

28/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Cafeteria szabályzatát megtárgyalta és a 2.7. sz. melléklet szerint elfogadja.

29/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat kulturális csoportjának, a ,,Špajni-flajsni muzikanti'' hagyományőrző zenekarnak a 2019. évi költségvetési keretösszegét bruttó 757.085,-Ft-ban határozza meg.

30/2019.(II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

TÁBLÁZAT LETÖLTÉS

31/2019. (II. 14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

32/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2018. évi költségvetésről szóló 25/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 558 508 705 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 8 593 797 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 558 508 705 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 8 593 797 Ft-tal nőtt/.)
3. A 25/2018. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

33/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2018/2019. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az 5.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

34/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2018/2019. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

35/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 5 szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2019. május 6. (hétfő) 7- 12 óráig és 2019. május 7. (kedd) 12- 17 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 5. szám alatti telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

36/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9983 Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2019. május 6. (hétfő) 7- 12 óráig és 2019. május 7. (kedd) 12- 17 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9983 Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

37/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 9982 Apátistvánfalva, Fő út 84. szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2019. május 6. (hétfő) 8-13 óráig és május 7.(kedd) 13-16 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

38/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2018/2019. II. félévi tantárgyfelosztását és tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 9.1. sz. mellékletek szerint elfogadja és az intézmény 2019. évi költségvetése terhére biztosítja a beiskolázási terv végrehajtásához szükséges finanszírozási fedezetet.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel
éljen és motiválja az intézmény munkatársait a továbbképzési lehetőségek kihasználására, a szakos ellátottság további javítása érdekében a szükséges képzettségek megszerzésére.

39/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2018/2019. II. félévi tantárgyfelosztását és tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 10.1. sz. mellékletek szerint elfogadja és az intézmény 2019. évi költségvetése terhére biztosítja a beiskolázási terv végrehajtásához szükséges finanszírozási fedezetet.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az
intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen és motiválja az intézmény munkatársait a továbbképzési lehetőségek kihasználására, a szakos ellátottság további javítása érdekében a szükséges képzettségek megszerzésére.

40/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 11. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 11.1. számú melléklet szerint elfogadja.

41/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2018. év IV. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 12. sz. melléklet szerint.

42/2019. (III.2.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerint fogadja el az elnök beszámolóját 2018.06.03. - 2019.03.02. időszak tevékenységéről.

43/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 55. §. (6) bekezdése alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési jelentését a csatolt 1.1. melléklet szerint elfogadja.

44/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 2. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 2.1. számú, ésa Szlovén Kultúra Napja rendezvényről szóló pénzügyi beszámolót a 2.2. számú melléklet szerint elfogadja.

45/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – felsőszölnöki és szakonyfalui telephelyű Óvoda intézményegységek, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján:
1. a heti nyitvatartási idő a 2019/2020. nevelési évben hétfőtől péntekig:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – felsőszölnöki telephelyű Óvoda intézményegységben (9985 Felsőszölnök, Templom út 5.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 7- 17 óráig
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – szakonyfalui telephelyű Óvoda intézményegységben (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 7- 17 óráig
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Óvoda intézményegységben (9982 Apátistvánfalva, Fő út 84.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 6.30- 16.30 óráig tart.
2. a 2018/2019. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – felsőszölnöki telephelyű Óvoda intézményegység vonatkozásában 2019. július 1- től – 2019. július 19-ig. [zárva tart: 2019. július 22. – 2019. augusztus 31.-ig]
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – szakonyfalui telephelyű Óvoda intézményegység vonatkozásában 2019. július 1- től – 2019. július 19-ig. [zárva tart: 2019. július 22. – 2019. augusztus 31.-ig]
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2019. július 1- től – 2019. július 19-ig. [zárva tart: 2019. július 22. - 2019. augusztus 31.-ig]
A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket, továbbá a Közgyűlés utasítja az intézményvezetőket, hogy tájékoztassák a szülőket az óvoda nyári karbantartási leállásának ideje alatt a nyitva tartó óvodákban való elhelyezhetőség módjáról és feltételeiről.

46/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2019. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

47/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót a csatolt melléklet szerint elfogadja.

48/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala Közszolgálati Szabályzatát a 6.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

49/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala Ügyrendjét a 7.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

50/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást.

51/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást.

52/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást.

53/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a "PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE" Díjra jelöli Gáspár Lászlónét a szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra megőrzése érdekében végzett példaértékű tevékenységéért.

54/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Muraba Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás részére a 2019. évre vonatkozóan 300.000 Ft,-Ft (háromszázezer forint) tagdíj befizetését engedélyezi.

55/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett »A közbeszerzések és beruházások ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél« téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 1.1. sz.melléklet alapján elfogadja.

56/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapítói okirata és az Oszágos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 89/2009. (IX.15.) számú határozata alapján az ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.) éves beszámolási kötelezettségének részeként ismertetett 2018. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 2.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

57/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a SzlovénRádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsítettéves beszámolója mérlegét 13 007 e Ft eszköz- forrás egyezőséggel; a 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása alapján az összes bevételét 52 691 e Ft; összes ráfordítását 52 642 e Ft összegben + 49 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő – 2.2. sz. mellékletek szerint.
A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2018. évi eredményteljes összegét (+ 49 e Ft) eredménytartalékba helyezze.

58/2019. (IV. 25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 3.1.sz. melléklet szerint 54 533 e Ft tervezett bevétellel és 54 533 e Ft kiadással elfogadja.

59/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata és a Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendjében meghatározott éves beszámolási kötelezettségének eleget téve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2018. évi beszámolóját a 4.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

60/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető 2018. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

61/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. §. (4) e, pontja alapján az OSZÖ mb. hivatalvezetője 2018. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

62/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 7. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 7.1. számú, és a »A Rába-vidéki szlovének Rönkhúzása« rendezvény költségeiről a 7.2. sz. melléklet melléklet szerint elfogadja.

63/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 3. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

64/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei (OSZÖ Hivatala, Kühár Emlékház - Szlovén Tájház, Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát a csatolt 9.1. sz. mellékletek szerint.

65/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a szlovén nyelvet tanuló diákok részére megrendezésre kerülő,,Műhelymunka” elnevezésű program lebonyolítása céljából szállítási, szakmai anyagokra, megbízási díjra vonatkozó és egyéb dologi költségek finanszírozására - az OSZÖ 2019. évi költségvetésében tervezettek alapján- maximum bruttó 185 100 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

66/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a felsőszölnöki TRX csapat a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola tornatermének használatával kapcsolatos írásbeli kérelmével - az intézmény vezetőjének, és a közgyűlés tagjainak véleménye alapján - kapcsolatos állásfoglalása az alábbi.
A tornaterem tanítási idő alatt, az intézmény nyitvatartási idején belül TRX edzések céljára használatba adható. A szünetek ideje alatt az intézmény szabadtéri sportpályája áll rendelkezésre az edzésekre.
A tornaterem az intézmény nyitvatartási idején túli rendelkezésre bocsátását nem támogatja a közgyűlés, mivel a terem nem különül el az oktatási intézmény más részeitől, és a többi épületrész elzárására nincs mód.

67/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú mellékletének megfelelően - a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának 2018. évi finanszírozásáról, illetve felhasználásának elszámolásáról a csatolt 1.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

68/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú mellékletének megfelelően - a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Szlovén Kulturális és Információs Központ 2018. évi működési célú támogatásának felhasználására, illetve elszámolására vonatkozóan a csatolt 2.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

69/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak választja - 2019. 05.29-i hatállyal - 5 év idő tartamra
Bajzek Gyöngyi( szül.hely, idő: Szentgotthárd, 1975.07.29., anyja neve: Fartek Mária, lakcím: 9985 Felsőszölnök, Főút 42.)
Soós Brigitta (születési hely, idő: Szentgotthárd, 1977.08.31., anyja neve: Bedi Erzsébet; lakcím: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 174/A)
Hanzsek Viktória (szül. hely, idő: Szombathely, 1985.03.25., anyja neve: Gyécsek Ágnes, lakcím: 9985 Felsőszölnök, Felsőjánoshegyi út 3/a) személyeket a csatolt 1a.1b. 1c. sz. elfogadó nyilatkozatok alapján.

70/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felkéri a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy a tagok az Alapító okiratban meghatározottak és a gazdasági társaságokról szóló jogszabály előírásainak figyelembe vételével válasszanak maguk közül FB elnököt és dolgozzák ki Ügyrendjüket, illetve terjesszék azt elő a Közgyűlés részére elfogadás céljából.

71/2019. (V.23.) OSZÖ határozat

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.) Alapító Okiratát az OSZÖ – mint Alapító- Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 14. 4. pontjának első mondata helyébe az alábbiak lépnek:

„Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a PORABJE nevű hetilapban vagy a Szlovén Rádió honlapján hozza egyidejűleg nyilvánosságra. „

2.) Az alapító okirat 19. 12. pontja helyébe a következők lépnek:

„A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Soós Brigitta szn. Soós Brigitta ( Szentgotthárd,1977.08. 31., anyja neve: Bedi Erzsébet, Lakcím: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 174/A.),

Név: Hanzsek Viktória szn. Hanzsek Viktória (Szombathely, 1985. 03. 25., anyja neve: Gyécsek Ágnes, Lakcím: 9985 Felsőszölnök, Felsőjánoshegyi út 3/A. )

Név: Bajzek Gyöngyi szn. ua. ( Szentgotthárd, 1975. 07. 29., anyja neve.: Fartek Mária, Lakcím: 9985 Felsőszölnök, Fő út 42. ) „

3.) Az alapító okirat 22. 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„22.1. A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a PORABJE nevű hetilapban vagy a Szlovén Rádió honlapján nyilvánosságra hozza, és egyidejűleg a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi.”

4.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

72/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozathoz csatolt 4.2. sz. melléklet szerint elfogadja.

73/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2019. évi költségvetésről szóló 30/2019. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 479 466 024 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 9 730 456 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés kiadási főösszegét 479 466 024 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 9 730 456 Ft-tal nőtt/.)
3. A 30/2019. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

74/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.

LETÖLTÉS

75/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 110. §-a, az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 44/A §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja előírásainak megfelelően az OSZÖ és költségvetési szervei 2018. évi vagyonkimutatását a határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja.

76/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2019. év I. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt7.1. sz. melléklet szerint.

77/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020-as nevelési évben 5 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

78/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az elnök szavazásra bocsátja az A) verzió szerinti határozati javaslatot:
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020-as nevelési évben 2 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

79/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában – a készségtárgyak 1-6. évfolyamig történő összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján- 8 általános iskolai osztály és 1 napközis csoport indítását jóváhagyja.

80/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában – a készségtárgyak összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján - 8 általános iskolai osztály és elhelyezési okok miatt 2 napközis csoport indítását hagyja jóvá.

81/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 12. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 12.1. számú melléklet szerint elfogadja.

82/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 13. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

83/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 14. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

84/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésével kapcsolatos döntéshozatalban TreibernéDoncsecz Ildikó képviselő részt vegyen.

85/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
1. A Közgyűlés – a véleményezési eljárásban résztvevők véleménye birtokában, illetve, amennyiben az emberi erőforrások minisztere nevében eljáró oktatásért felelős államtitkár egyetértését adja az intézményvezető megbízásához – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása mellett 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig megbízza TreibernéDoncsecz Ildikót (9983 Alsószölnök, Napsugár utca 14. szám alatti lakost) a felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával.
2. A Közgyűlés TreibernéDoncsecz Ildikó (9983 Alsószölnök, Napsugár u. 14. szám alatti lakos) illetményét – a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával kapcsolatban- a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény: 398 514 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény: 31 881 Ft
Nemzetiségi pótlék: 54 810 Ft
Intézményvezetői pótlék: 73 080 Ft
Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék: 18 270 Ft
Kereset kiegészítés Nkt. 65.§. alapján: 12 561 Ft
Kereset összesen: 589 116 Ft

86/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye a "Porabje elnevezésű arculati elem felállítása Orfaluban" kapcsán a felmerülő költségek finanszírozása céljából bruttó 1 600 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.
A finanszírozás forrása az OSZÖ 2019. évi költségvetése.

87/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése »Szakmai Tanulmányút« lebonyolítása céljából a nemzetiségi szervezetek közti együttműködés témában az OSZÖ 2019. évi munkaterve alapján maximum bruttó 808 000 Ft összeg kifizetését engedélyezi a résztvevők vendéglátása, utazási költség és egyéb dologi kiadások vonatkozásában az OSZÖ 2019. évi költségvetése terhére.

88/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a jegyzőkönyvhöz csatolt1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú, a Porabje elnevezésű arculati elem felállítása Orfaluban és a Szakmai Tanulmányút költségeiről szóló pénzügyi beszámolókat a csatolt 1.2. számú melléklet szerint elfogadja.

89/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét a csatolt 2.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

90/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 106/2009. (XI.27.) OSZÖ határozattal elfogadott Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát a következők szerint módosítja:
1. A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának ügyvezető juttatásával foglalkozó rész a következők szerint módosul:
b) Az ügyvezető – főszerkesztő a következők szerinti juttatásokban részesül:
1. Az ügyvezető- főszerkesztőt munkája ellátásáért munkaszerződés szerinti bér illeti meg,
melyet az OSZÖ közgyűlése határoz meg, amely maximum a mindenkori minimálbér 6,86
szorosa lehet.
2. Az ügyvezető- főszerkesztőt 13. havi juttatás illeti meg.
3. Az ügyvezető- főszerkesztő az OSZÖ Közgyűlés alapján – a Szlovén Rádió Közhasznú
Nonprofit Kft. éves üzleti terve terhére- elfogadott cafeteria szabályzat alapján részesül
béren kívüli juttatásban.
4. Az ügyvezető- főszerkesztő céges mobiltelefon- használata összegének felső korlátja
negyedéves időszakot tekintve havi átlag 25 000 Ft összeg.
A havi összeg nyomon követése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvelőjének
feladata.
A 20% magáncélú használat vonatkozó adóterhei (szja, szoc.hj) minden hónapban
megfizetésre kerülnek.
5. Az ügyvezető- főszerkesztőt menetlevél vezetése alapján illeti meg a céges autó használata 6. Az ügyvezető- főszerkesztőnek végkielégítés az Mt. alapján adható.
Az ügyvezető- főszerkesztő jutalmazásról, béremelésről az OSZÖ közgyűlése dönt az éves közhasznúsági jelentés elfogadása, illetve az ügyvezető éves beszámolója alapján.
2. A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának Felügyelő Bizottsággal foglalkozó rész a következők szerint módosul:
II. A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, feladatát, a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata (19. pont) és az FB Ügyrendjében meghatározottak alapján látja el.
A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjai javadalmazás ellenében látják el munkájukat.
A javadalmazás összegét a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője javaslatára az OSZÖ Közgyűlése hagyja jóvá a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. éves üzleti terve terhére. A javadalmazás összege a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
3. A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának könyvvizsgálóval foglalkozó rész a következők szerint módosul, illetve az utolsó két mondat törlésre kerül.
III:A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója feladatát megbízási szerződés alapján, megbízási díj ellenében látja el.

91/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak díjazását a következők szerint:
Név: Soós Brigitta szn. Soós Brigitta (Szentgotthárd,1977.08. 31., anyja neve: Bedi Erzsébet,
Lakcím: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 174/A.),
bruttó: 25 000 Ft/ ülés
Név:Hanzsek Viktória szn. Hanzsek Viktória (Szombathely, 1985. 03. 25., anyja neve:
Gyécsek Ágnes, Lakcím: 9985 Felsőszölnök, Felsőjánoshegyi út 3/A.)
bruttó: 20 000 Ft/ ülés
Név:BajzekGyöngyiszn. ua. (Szentgotthárd,1975.07.29.,anyjaneve.:FartekMária,
Lakcím:9985 Felsőszölnök, Fő út 42.) „
bruttó: 20 000 Ft/ ülés
hagyja jóvá a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. éves költségvetése terhére.

92/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett »Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala iktatás, iratkezelés és irattározás folyamatának ellenőrzése« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 5.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

93/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2019. évi költségvetésről szóló 30/2019. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 562 108 210Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 82 642 181 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés kiadási főösszegét 562 108 210 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 82 642 181 Ft-tal nőtt/.)
3. A 30/2019. számú határozat egyebekben nem változik.
A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza

94/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala koordinációs és pályázati munkatársának beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2019. év II. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 7.1. sz. melléklet szerint.

95/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2018/2019. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

96/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2018/2019. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 9.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

97/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2019/2020. I. félévi tantárgyfelosztását - mely a jegyzőkönyv 10.1. sz mellékletét képezi – megismerte és felszólítja az intézmény vezetőjét, hogy azonnali hatállyal dolgozza át a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2019/2020. tanév I. félévi Tantárgyfelosztási tervét a következők vonatkozásában:
1. az alsó tagozatban a magyar, matematika és ehhez kapcsolódó fejlesztő órák a főállású tanítóknál/osztályfőnököknél kerüljenek tervezésre,
2. a fennmaradó órák óraadónál és/vagy túlórában kerüljenek megoldásra
3. a környezetismeret (2.o.) a heti óraszám szerint kerüljön tervezésre a tantárgy felosztásban
4. a felső tagozatban szereplő tehetséggondozó és felzárkóztató órák a Pedagógiai Program szerint (heti 1 óra) kerüljenek tervezésre.
A Közgyűlés a fenti szempontok alapján átdolgozott tantárgyfelosztási terv aláírására
felhatalmazza az OSZÖ elnökét.

98/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2019/2020. I. félévi tantárgyfelosztását megismerte és a 11.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

99/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Pedagógiai Programját megismerte és a csatolt 12.1. sz. melléklet szerint elfogadja.
Az óratervi tábla és ahhoz kapcsolódó óraszám alapján a nemzetiségi irányelvekkel összhangban kell a kétnyelvűség követelményeit teljesíteni.
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a többletfeladat-elosztás során törekedjen az arányos terhelés kialakítására.

100/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Pedagógiai Programját megismerte és a csatolt 13.1. sz. melléklet szerint elfogadja.
Az óratervi tábla és ahhoz kapcsolódó óraszám alapján a nemzetiségi irányelvekkel összhangban kell a kétnyelvűség követelményeit teljesíteni.
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a többletfeladat-elosztás során törekedjen az arányos terhelés kialakítására.

101/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény óvodája Házirendjét megismerte és a csatolt 14.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

102/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 15. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

103/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése „az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei szabályzatát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről.” a következők szerint módosítja:
1. IV. (3) b) pont a következők szerint módosul:
b.) Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló beszerzési eljárás, illetve vállalkozói árajánlatkérés esetén legalább három ajánlatot kell kérni. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az adott beszerzés tárgyának sajátos jellege – elsősorban kizárólagos jogok - , vagy vis maior miatt nincs lehetőség három szolgáltató / kivitelező /szállító megkeresésére. Ilyen esetben az ajánlatkérőnek ezt hitelt érdemlően igazolnia kell. Továbbá kivételt képez ez alól a nemzetiségi identitás megőrzése érdekében tartott rendezvényekhez kapcsolódó áru-, illetve szolgáltatás beszerzések, valamint szakfordító által nyújtott szolgáltatás beszerzése.
2. A IV. (7) d) pont számozása módosul: 4. sz. mellékletre.
3. A szabályzat 3. sz. melléklete módosul: A bontási jegyzőkönyvben a felhívásban előírt bírálati szempont(ok)ra adott megajánlásokat kell ismertetni nemcsak az ajánlati árat. Ezen szabályzat 3. sz. mellékletének vonatkozó részei ezért módosulnak akként, hogy az egyösszegű ajánlati ár (bruttó Ft) helyett „Bírálati szempontra / részszempontra (adott esetben) adott ajánlat” kifejezés kerül alkalmazásra.
4. A szabályzat 3. sz. melléklete módosul: A bontási jegyzőkönyvben a felhívásban előírt bírálati szempont(ok)ra adott megajánlásokat kell ismertetni nemcsak az ajánlati árat. Ezen szabályzat 3. sz. mellékletének vonatkozó részei ezért módosulnak akként, hogy az egyösszegű ajánlati ár (bruttó Ft) helyett „Bírálati szempontra / részszempontra (adott esetben) adott ajánlat” kifejezés kerül alkalmazásra.

104/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény közötti 103/2012.(XI.29.) OSZÖ határozattal jóváhagyott, majd a 27/2014.(IV.3.) OSZÖ határozattal módosított feladatellátási megállapodást hatályon kívül helyezi.

105/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény közötti 104/2012.(XI.29.) OSZÖ határozattal jóváhagyott, majd a 28/2014.(IV.3.) OSZÖ határozattal módosított feladatellátási megállapodást hatályon kívül helyezi.

106/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) intézmény közötti 105/2012.(XI.29.) OSZÖ határozattal jóváhagyott, majd a 26/2014.(IV.3.) OSZÖ határozattal módosított feladatellátási megállapodást hatályon kívül helyezi.

107/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint módosítja:
1. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 1. pont „Az Országos Szlovén Önkormányzat hivatalának megnevezése” kiegészül a következő ponttal:

7. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám
011140

kormányzati funkció megnevezése
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2. Az OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 3. pont „A Hivatal alaptevékenysége” következő rész törlésre kerül:

A hivatal az országos önkormányzat szerveként előkészíti és végrehajtja annak határozatait, ellátja a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatai különösen:
a) a testületi és átruházott hatáskörben meghozott tisztségviselői határozatok végrehajtása
b) a költségvetési szervi gazdálkodás szerinti feladatok ellátása
c) az e törvény szerinti [2011. évi CLXXIX. törvény] ideiglenes vagyonkezelői feladatok ellátása.
3. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 3. pont „A Hivatal alaptevékenysége” pont kiegészül a következő mondattal: „ A hivatal az Ügyrendjében meghatározottakon kívül ellátja:”
4. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 3. pont „A Hivatal szervezeti felépítése” következő rész törlésre kerül:
A hivatalt a hivatalvezető vezeti, akit a Közgyűlés határozatlan időre nevez ki. A hivatal vezetője nem lehet az Országos Szlovén Önkormányzat tagja.
A hivatal munkatársai felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. A hivatalvezető helyettesítésére – szükség szerint- hivatalvezető- helyettes is kinevezhető.
5. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 3. pont „A Hivatal szervezeti felépítése” pont kiegészül a következő mondattal: „A hivatal Ügyrendje rendelkezik a költségvetési szerv szervezeti felépítéséről.
6. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának II. A. 3 pontja a következők szerint törlésre kerül.
3a) A belső ellenőrzést végző személy megbízási szerződésben részletezettek szerint ellátja az OSZÖ és költségvetési szervei belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A feladatellátáshoz szükséges forrást az OSZÖ Közgyűlése hagyja jóvá.
3b) A belső ellenőr tevékenységének– a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján- ellátása a következőkre
a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével;
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;utóellenőrzések lefolytatása
terjed ki.
3c) A belső ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21- 22. §. –ában foglaltak alapján, tekintettel az 55. §.-ban foglaltakra végzi.
7. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának II. A . 3. pont „A Hivatal gazdálkodása és alapvető feladatai- belső ellenőrzési feladatellátás” pont kiegészül a következő mondattal: „A hivatal az Ügyrendjében rendelkezik a költségvetési szerv belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokról
8. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának II. A. 4 pontja „A Hivatal gazdálkodása és alapvető feladatai” a következők szerint módosul:
A Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az alábbi mindenkor hatályos szabályzatok, utasítások tartalmazzák:
a.) Számviteli rend.
b.) Számviteli politika.
c.) Házipénztár- és Pénzkezelési Szabályzat.
d.) A pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási érvényesítési szabályzat.
e.) Selejtezési és hasznosítási szabályzat.
f.) Leltárkészítési és leltározási szabályzat.
g.) Eszközök és források értékelési szabályzata.
h.) Belső ellenőrzési kézikönyv
i) Feladat-ellátási megállapodások az önállóan működő költségvetési szervekkel
j) OSZÖ és költségvetési szervei Közbeszerzési szabályzata és közbeszerzések hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzata
k) Vagyongazdálkodási szabályzat
l) OSZÖ és költségvetési szervei béren kívüli juttatás és teljesítményértékelő rendszeréről szóló szabályozás
A 4, a- g, pontokban meghatározott szabályzatok elkészítéséért és aktualizálásáért a gazdasági vezető tartozik felelősséggel.
A 4h, pontban meghatározott szabályzat elkészítése a belső ellenőr feladata
A 4i, -l) pontban meghatározott szabályzat elkészítése a hivatalvezető feladata.
9. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának II. B. 5 pontja „A Hivatal gazdálkodása és alapvető feladatai” a következők szerint módosul:
5.) A Hivatal működésére és feladataira vonatkozó belső szabályokat az alábbi szabályzatok, utasítások tartalmazzák:
- Iratkezelési Szabályzat,
- Kulcskezelési Szabályzat
- Bélyegzőkezelési Szabályzat
- Telefonhasználati Szabályzat
- Munkavédelmi-Tűzvédelmi Szabályzat,
- Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat
- Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
- Kockázatkezelési Szabályzat
- Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének szabályzata
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Informatikai rendszer Biztonsági Szabályzat
- Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos eljárásokról szóló rendelkezés
- Reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai
- OSZÖ Hivatala Etikai eljárás szabályai
- Köztisztviselők vagyonnyilatkozattételéről szóló szabályzat
- Közszolgálati Szabályzat
- Ügyrendi Szabályzat
10. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának III. 2 pontja „A Hivatal vezetői és munkatársai” a következők szerint módosul:
2.) A Hivatal vezetői és munkatársai.
A Hivatal személyi állománya:
a) hivatalvezető 1 fő
b) gazdasági vezető 1 fő
c) koordinációs és pályázati munkatárs 1 fő
d) pénzügyi ügyintéző 2 fő
e) adminisztratív ügyintéző 1 fő
f) technikai dolgozó (takarító) 1 fő
Indoklás: passzív állományban lévő dolgozó munkába állása, illetve a megváltozott létszámkeret okán szervezeti struktúra módosítása indokolt
11. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának III. 3. c) pontja „A Hivatal vezetése” a következők szerint módosul:
c)A hivatalvezetőt a felsőfokú végzettséggel rendelkező koordinációs és pályázati munkakörben dolgozó munkatárs helyettesíti. A helyettesítés során a hivatalvezető munkaköri leírásában meghatározott feladatokat látja el.
12. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának III. 6.1 és 6.2 pontja „A Hivatal dolgozóinak munkarendje” és „ A rendkívüli munkavégzés szabályai” rész törlésre kerül.
6.1. A munkarend
A Hivatal dolgozóinak munkarendje
- hétfőtől csütörtökig 7.00-15.30 óráig, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (időtartama: 20 perc).
- pénteken 7.00-13.00 óráig tart.
A munkavállaló részére – pénteki nap kivételével – a munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával – napi 20 perc, munkaközi szünetet kell biztosítani.
A munkaközi szünetet 11.30 órától 13.30 óráig tartó időtartamon belül lehet igénybe venni.
6.2.A rendkívüli munkavégzés szabályai:
Rendkívüli esetben a munkavállaló a munkaidején felül is köteles munkahelyén munkát végezni, illetőleg meghatározott ideig és helyen a munkavégzésre készen állni.
a. A munkavállalót a rendkívüli munkavégzés esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg.
b. A munkavállalónak a helyi pihenőnapon és munkaszüneti napon végzett munka ellenértékeként a munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő jár.
c. A munkavállalót a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a munkavállaló heti pihenőnapján, illetve munkaszüneti napon kerül sor, részére a „b” pont szerinti szabadidő jár.
d. A szabadidőt, a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb 30 napon belül kell kiadni. Túlmunka végzése esetén szabadidőt a hivatalvezető engedélyezhet.
13. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának III. 6.4.„A kiküldetés szabályai” rész a következők szerint módosul, illetve számozása 6.2- re módosul.

6.2. A kiküldetés szabályai:
A munkáltató a munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezheti a köztisztviselőt (kiküldetés). Ennek feltétele, hogy a köztisztviselő a kiküldetés időtartama alatt is a munkáltató irányítása és utasítása alapján végezze a munkát. Nem minősül kiküldetésnek, ha a munkavállaló a munkáját - a munka természetéből eredően - szokásosan a szerv székhelyén kívül végzi, valamint, ha olyan településen végzi, amely a szerv szervezetszerű működéséhez tartozik.
A kiküldetés a köztisztviselőre nézve - különösen beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat.

A kiküldetésben lévő köztisztviselő költségelszámolására vonatkozó szabályokat a Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata tartalmazza.
14. Az OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának V.1. pontja ,,Ügyiratkezelés, ügyintézés” a következők szerint módosul, illetve egészül ki:
1.Iratkezelés szervezeti rendje
1.1. A Hivatalban egyetlen központi helyen történik az iratkezelés: központosított ügyiratkezelés.
1.2. Az iratkezelés feladatait egy iratkezelő végzi: beérkező és kimenő iratok átvétele, nyilvántartása, postázása, irattárazása. Az elvégzendő iratkezelési feladatok meghatározását az iratkezelő munkaköri leírása tartalmazza.
1.3. Az iratkezelés módja: elektronikus iktatás.
1.4. Az iratkezelés szabályszerűségét a hivatalvezető felügyeli.
1.5. Az iratkezelés részletes szabályait az OSZÖ Hivatala Iratkezelési Szabályzata tartalmazza.
15. AZ OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának azon megnevezései, amelyek hivatali dolgozó/munkavállaló kifejezést használnak, módosításra kerülnek: „ köztisztviselő”-re
16. Az OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete kiegészül a koordinációs és pályázati munkatárs megnevezéssel, illetve elhelyezéssel a szervezeti ábrában.
17. Az OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete módosul az aktualizált munkaköri leírásoknak megfelelően.

108/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét a következők szerint módosítja:
1. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezetének 2. pontja „Juttatások” törlésre kerül:
2. Juttatások
2.1. Idegennyelv-tudási pótlék
Ha a közszolgálati tisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv, rendszeres használata szükséges jogosult az idegennyelv-tudási pótlékra.
A Hivatalnál a Kttv. 141. § (6) bekezdése alapján angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár. Mértéke a Kttv. 141. § (6)-(8) bekezdései szerint kerül megállapításra.
Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító egyéb nyelv: szlovén
Az idegennyelv-tudást, államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni.
2.2. Továbbképzés
A költségvetési szerv a tanulásban, továbbképzésben azkat az alkalmazottakat támogatja, akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése.
A továbbképzés szabályai:
- Mindenki köteles írásban kérni tovább tanulását akár diploma megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó.
- Felsőoktatási költségvetési szervben folytatott tanulmányok idején köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott félévre.
- Köteles leadni a továbbtanuló a konzultációs időpontokat.
- A költségvetési szerv a tandíjat, a tankönyveket és oda-vissza út költségét téríti a konzultációs napokra és a vizsga napokra.
- A tandíjat, a tankönyveket a költségvetési szerv csak számla ellenében fizeti ki. Az úti költséget az alkalmazott számolja el az utazás befejezésétől számított 8 napon belül.
A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak, és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést kell kötni.
2.3. Munkaruha juttatás
A költségvetési szerv alkalmazottai részére költségvetési előirányzata terhére, számla ellenében évente munkaruházati költségtérítést biztosít.
2.4. Cafetéria
A költségvetési szerv alkalmazottai jogszabályban rögzítettek szerint jogosultak évenkénti Cafetéria juttatásban.
2.5. Telefon használat
A vezetékes és mobil telefonok használatának részletes szabályait a Telefonhasználati szabályzat tartalmazza.
A mobiltelefon használatára jogosultak körét évente felül kell vizsgálni.
2.6. Egészségügyi támogatás
A költségvetési szerv egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére védőszemüveg készítésének díjához – vissza nem térítendő – hozzájárulást biztosít.
Védőszemüvegnek minősül a látáscsökkenés alapján szükséges dioptriás szemüveg, melyet olyan technológiával készítenek, amely védi a szemet a számítógép okozta káros hatásoktól vagy enyhíti azokat.
Védőszemüveg igénylésére a köztisztviselő évente jogosult.
Abban az esetben, ha orvosiigazolás alapján a számítógép előtt végzett munkához szükséges a védő-szemüveg és dolgozónál jelentős látáscsökkenés (dioptriaváltozás) következik be, úgy a fenti időszakot figyelmen kívül kell hagyni a támogatás megállapításánál.
2.7. Munkába járás költsége
A költségvetési szerv a munkába járás támogatásaként a köztisztviselő részére megtéríti a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás díjának bérlettel vagy teljes áru menetjeggyel történő elszámolása ellenében annak 86%-át, ha országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályán, vagy helyközi díjszabással közlekedő helyközi és távolsági autóbuszon utazik.
A költségvetési szerv lehetőséget biztosít a köztisztviselő részére saját gépjárművel történő munkába járásra is. Ebben az esetben a költségtérítés összege: a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó-vagy tartózkodási hely között és a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 15 Ft.
2.8. Bankszámla-hozzájárulás
A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére legfeljebb havonta a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla hozzájárulás adható.
A bankszámla-hozzájárulás kifizetéséről tárgyév december hónapjában a gazdasági vezető egy összegben gondoskodik.

A közszolgálati jogviszonyt létesítő új, illetve végleges áthelyezéssel érkező köztisztviselő a jogviszony létesítésének napját követő hónaptól szerez jogosultságot a bankszámla hozzájárulásra. Ebben az esetben a keretösszeg megállapítása a tárgyév végéig időarányosan történik.
2. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezetének 3. pontja „A munkaidő beosztása” törlésre kerül:
A heti munkaidő 40 óra.
A költségvetési szervben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a következő:
- hétfőtől csütörtökig 7:00 órától 15:30 óráig
- pénteken 7:00 órától 13:00 óráig
A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgozik: takarító
3. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezetének 4. pontja „Szabadság” törlésre kerül:
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak a költségvetési szerv vezetője jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi veze
Az alkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani.
Az alkalmazottakat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.
A költségvetési szervben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a gazdasági szervezet felelős.
4. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezetének 5. pontja „A helyettesítés rendje” törlésre kerül:
A költségvetési szervben folyó munkát az alkalmazottak időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.
Az alkalmazottak távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása a költségvetési szerv vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes alkalmazottakat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. A helyettesítés idejére a közszolgálati tisztviselőt helyettesítési díj illeti meg.
5. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezetének 6. pontja „Munkakörök átadása” törlésre kerül:
A költségvetési szerv vezető állású alkalmazottai, valamint a költségvetési szerv vezetője által kijelölt alkalmazottak munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenn
Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
- az átadás-átvétel időpontját,
- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,
- a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
- az átadásra kerülő eszközöket,
- az átadó és átvevő észrevételeit,
- a jelenlévők aláírását.
Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni.
A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető
gondoskodik.

6. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezetének 7. pontja „A költségvetési szerv ügyfélfogadása” törlésre kerül:
A költségvetési szerv vezetője és a kijelölt alkalmazottak ügyfélfogadást tartanak.
Az ügyfélfogadást tartó alkalmazottak kijelölése, a fogadás rendjének (ideje, helye, elhangzottak értékelése stb.) szabályozása a költségvetési szerv vezetőjének feladata.
A költségvetési szerv ügyfélfogadásának szabályai nyilvánosak.
7. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezetének 8. pontjának (,A költségvetési szerv belső és külső kapcsolattartásának rendje”) számozása 2- re módosul.
2. A költségvetési szerv belső és külső kapcsolattartásának rendje
2.1. A belső kapcsolattartás
A költségvetési szerv feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak.
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.
A belső kapcsolattartás rendszeres formái:
- munkaértekezlet,
- szakmai megbeszélések,
- témaegyeztetés,
- tréningek,
- beszámoltatás.
A belső kapcsolattartást a hivatali szervezet vezetője koordinálja.
2.2. A külső kapcsolattartás
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a költségvetési szerv a szakmai szervezetekkel, társ költségvetési szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködik. A kapcsolattartás a hivatalvezető az önkormányzat elnökével egyeztetve koordinálja és kijelöli a kapcsolattartó személyét, valamint a tartalmát.
2.2.1. Együttműködés szakmai szervezetekkel, társköltségvetési szervekkel
A hivatal rendszeresen kapcsolatot tart az országos nemzetiségi önkormányzatok hivatalaival.
2.2.2. Nemzetiségi önkormányzati kapcsolatok
A hivatal a helyi szlovén nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködik, így:
- szakmai információk közvetítése;
- jelzések problémák begyűjtése, összegzése;
- testületi munka segítése;
- fórumok szervezése.
2.2.3. Társadalmi és civil szervezeti kapcsolatok
A hivatal gondozza a szlovén érdekképviseletet, kulturális örökséget ápoló egyesületek, szervezetek nyilvántartását. Információt nyújt az országos rendezvényekről, pályázati lehetőségekről. Előkészíti az egyedi támogatásokat, ellenőrzi azok felhasználását. Információt nyújt a nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban.
2.2.4. Központi, kormányzati kapcsolatok
A hivatal munkakapcsolatot tart a nemzetiségekért felelős minisztérium illetékes államtitkárságával. Előkészíti a jogszabálytervezetek véleményezését. Szakmai egyeztetéseket kezdeményez az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében. Jelzi az információs rendszer zavarait. Témajavaslatot tesz a továbbképzések megszervezése érdekében. Munkatársain keresztül részt vesz a központi szervek által szervezett szakmai fórumokon.

2.2.5. A költségvetési szervben végezhető reklámtevékenység
A költségvetési szervben reklámhordozó csak a vezető engedélyével helyezhető ki.
Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszélyeztet.
Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne.
2.2.6. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a költségvetési szerv alkalmazottainak elő kell segíteniük. A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:
- A költségvetési szervet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a költségvetési szerv jó hírnevére és érdekeire.
- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a költségvetési szerv tevékenységében zavart, a költségvetési szervnek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
- Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak a költségvetési szervvezető engedélyével adható.
8. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezete 9. pontjának (,,A költségvetési szerv ügyiratkezelése”) számozása 3-ra módosul, illetve ,,Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.” mondat törlésre kerül.
3. A költségvetési szerv ügyiratkezelése
A költségvetési szervben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik.
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a költségvetési szerv vezetője felelős.
Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.
9. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezete 10. pontjának (,,A kiadmányozás rendje”) számozása 4-re módosul.
4. A kiadmányozás rendje
A költségvetési szervben a kiadmányozás rendje az alábbiak szerint történhet: A költségvetési szervben bármilyen területen kiadmányozásra a költségvetési szerv vezetője jogosult. Távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az általános vezető-helyettes. A gazdasági vezető kiadmányozásra jogosult a saját területén.
10. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezete 11. pontjának (,,Bélyegzők használata, kezelése”) számozása 5-re módosul.
5. Bélyegzők használata, kezelése
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent.
A költségvetési szervben cégbélyegző használatára a következők jogosultak:
- költségvetési szerv vezetője,
- költségvetési szerv vezetőjének helyettese,
- gazdasági vezető.
A költségvetési szervben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért az adminisztratív előadó a felelős.
Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.
11. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezete 12. pontjának (,,A költségvetési szerv gazdálkodásának rendje”) számozása 6-ra módosul.
6. A költségvetési szerv gazdálkodásának rendje
A költségvetési szerv gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - a költségvetési szerv vezetőjének feladata.
A gazdálkodási feladatokat a gazdasági szervezet ügyrendjében, szabályzatokban meghatározott módon kell végezni.
6.1. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok
A költségvetési szervben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését a hivatalvezető által kiadott szabályzatok határozzák meg részletesen.
6.2. Fizetési számlák feletti rendelkezés
A hitelintézetnél vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat a költségvetési szerv vezetője jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézethez.
A pénzkezelésre vonatkozó szabályzat részletesen tartalmazza az erre vonatkozóan előírásokat.
6.3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés rendje
A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a költségvetési szerv vezetője határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Gazdálkodási szabályzatban kerül meghatározásra.
12. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezete 13. pontjának (,,Belső kontrollrendszer”) számozása 7-re módosul.
7. Belső kontrollrendszer
A költségvetési szerv vezetője a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerét az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.
A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő
- kontrollkörnyezet,
- kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- információs és kommunikációs rendszer, és
- nyomon követési rendszer (monitoring)
kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy
- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és
- a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humán erőforrás kezelés.
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatban a költségvetési szerv vezetője köteles értékelni a belső kontrollrendszer minőségét.
13. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje IV. fejezete 14. pontjának (,,Óvó, védő előírások”) számozása 8-ra módosul.
8. Óvó, védő előírások
A költségvetési szerv minden alkalmazottjának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.
Minden alkalmazottnak ismernie kell a munkavédelmi szabályzatot és tűzvédelmi szabályzatot.
14. AZ OSZÖ Hivatala Ügyrendje Hatályba lépésének dátuma (V. fejezet 1. pont) 2019. szeptember 1. napra módosul.
1. Az ÜGYREND hatálybalépése
Az ÜGYREND 2019. április 1-jén 2019. szeptember 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Az ÜGYREND mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

109/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat és Lendva Község Önkormányzata közötti – mellékelt tájékoztató alapján készülő- Együttműködési Megállapodást „Lendava 2025 Kandidatka zanazivEvropskoprestolnicokulture 2025 *Az Európa Kulturális Fővárosa 2025 címre pályázó város” elnevezésű program keretében. Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét az Együttműködési Megállapodás aláírására.

110/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal közötti Együttműködési Megállapodás tervezetet „az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Programban támogatott „IronCurtainCycling” című SIHU115 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló” pecsételő rendszerhez történő csatlakozás tárgyában.

111/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a felújított Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény átadó ünnepsége kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 571.500.- Ft összeget használjon fel, melynek fedezete az OSZÖ 2019. évi költségvetése.

112/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. számú melléklet, a választási ciklus főbb eseményeiről, beruházásairól szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt 1.1. számú melléklet szerint elfogadja.

113/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 2. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

114/2019. (IX.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi ellenőrzési terv-javaslatát a következők szerint:

Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési terv javaslatát a következők szerint:
A közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése

Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2020. évi ellenőrzési terv-javaslatát a következők szerint:
A köztisztviselőkre vonatkozó előírások megfelelőségének vizsgálata

Jóváhagyja a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2020. évi ellenőrzési terv-javaslatát a következők szerint:
A Szlovén Tájház felújításával összefüggő közbeszerzés ellenőrzése

Jóváhagyja a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2020. évi ellenőrzési terv-javaslatát a következők szerint:
Az SNI feltételeinek rögzítése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda esetében

Jóváhagyja az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2020. évi ellenőrzési terv-javaslatát a következők szerint:
A beiskolázási és továbbképzési terv vizsgálata az Apátisvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodánál

115/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala 2020. évi kockázatelemzését a csatolt 4.1. sz. melléklet szerint megtárgyalta és jóváhagyta.

116/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2019/2020. tanévi munkatervétmegismerte és az 5.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

117/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2019/2020. tanévi munkatervétmegismerte és a 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

118/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló beszámolóját a 2019. évben végzett tevékenységéről a 7.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

119/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Károly elnökhelyettes Úr beszámolóját a 2019. évben végzett tevékenységéről a 8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

120/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kovács Andrea Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2019. évben végzett tevékenységéről a 9.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

121/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Lázár Éva Oktatási Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2019. évben végzett tevékenységéről a 10.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

122/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése MukicsnéKozár Mária Kulturális Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2019. évben végzett tevékenységéről a 11.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

123/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást; ezzel együtt hatályon kívül helyezi az eddig ezen tárgyban érvényes megállapodást.

124/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást; ezzel együtt hatályon kívül helyezi az eddig ezen tárgyban érvényes megállapodást.

125/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást; ezzel együtt hatályon kívül helyezi az eddig ezen tárgyban érvényes megállapodást.

126/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Iratkezelési Szabályzatát a csatolt13.1. sz. melléklet szerint 2020. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.

127/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda iskolájának Házirendjét megismerte és a csatolt 14.1. sz.melléklet szerint elfogadja.

128/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Álatlános Iskola és Óvoda és a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója a következők szerinti szakmai elvárásokat fogalmaza meg a köznevelési intézmények felé:

1. az intézmény kiemelt szakmai célkítűzései között szerepeljen, hogy ösztönözze a tanulókat az alapfokú szlovén nyelvvizsga megszerzésére (a nyelvvizsgára jelentkezés kritériumrendszerének való megfelelés függvényében) legalább a nyolcadik évfolyam végére, hogy a tanulók egy része szlovén nyelvből alapfokú nyelvvizsgát szerezzen
2. az intézmény nem megfelelő szakos ellátottságának javítása érdekében a fenntartó felszólítja az intézményvezetőket, hogy a szlovén nyelvvizsga megszerzését következetesen várják el és a pedagógusok beiskolázása terén tegyenek konkért lépéseket,
3. az intézmény szervezeti kultúrájának javítása érdekében fektessenek még nagyobb
hangsúlyt a kétnyelvűségre a mindennapi kommunikáció terén.

és ezzel együtt utasítja az intézményvezetőket, hogy minderről tájékoztassák a nevelőtestület tagjait.

Továbbá az OSZÖ Közgyűlése utasítja az intézményvezetőket, hogy az aktuális tanév végén számoljanak be a fenntartó részére az elért eredményekről és megtett lépésekről.

129/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy Az OSZÖ és költségvetési szervei a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzatának VI. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
VI.
Egyéb rendelkezések

(1) Jelen szabályzat az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyó záradékával érvényes.

Záradék: Jelen szabályzatot az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése /2019. (IX.30.) OSZÖ határozatával elfogadta és hatályát veszti minden a tárgyban korábban alkalmazott szabályzat.

Felsőszölnök, 2019. október 1.

Kiadta:

Kovács Anita
hivatalvezető

Elfogadta:

……………………………………………….
TreibernéDoncsecz Ildikó
intézményvezető
Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
Kelt: Felsőszölnök, 2019. október 1.

Elfogadta:

………………………………………………
Holecz Lajosné
intézményvezető
Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Kelt: Apátistvánfalva, 2019. október 1.
Elfogadta:

………………………………………………
Neubauer Zoltánné
tájházvezető
Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)
Kelt: Felsőszölnök, 2019. október 1.

130/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy Az OSZÖ és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatának XVI. fejezet helyébe a következő rendelkezés lép:
XVI. FEJEZET
Záró rendelkezések
(1) Az önkormányzat vagy a költségvetési szervek közbeszerzéseit lebonyolító szervezeti egységek és személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
(2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék:
Jelen Közbeszerzési szabályzatot az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése …………/2019.(IX.30.) sz. OSZÖ határozatával hagyta jóvá.

Felsőszölnök, 2019. október hó 01. nap

Kiadta:
Kovács Anita
hivatalvezető
Elfogadta:
……………………………………………….
TreibernéDoncsecz Ildikó
intézményvezető
Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
Kelt: Felsőszölnök, 2019. október 1.

Elfogadta:
………………………………………………
Holecz Lajosné
intézményvezető
Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Kelt: Apátistvánfalva, 2019. október 1.

Elfogadta:
………………………………………………
Neubauer Zoltánné
tájházvezető
Kühár Emlékház (Szlovén Tájház)
Kelt: Felsőszölnök, 2019. október 1.

131/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 82/2015. (VIII.27.) OSZÖ határozattal elfogadott az OSZÖ és Hivatala Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatát és felhatalmazza az OSZÖ Hivatala hivatalvezetőjét, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdésének h) pontjában foglalt előírás szerint a költségvetési szerv belső szabályzatban rendezze a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

132/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. §. (7b) bekezdése értelmében a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választások napját követő naptól kijelöli Katona Zoltánnét, az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalával közszolgálati jogviszonyban álló személyt az Országos Szlovén Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására.

133/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ és költségvetési szervei pénzügyi szabályzatait 2019. október 1-i hatállyal módosítja az 1 számú melléklet szerint.

134/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 107/2019. (VIII.22.) OSZÖ határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint módosítja:
a) a Hivatal Szmsz-ének I. 2- es pontja a következők szerint módosul:
2. A Hivatal gazdálkodási jogköre
a)Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
b) A Hivatal Alapító okiratának kelte: 2009. 06.04.
c) A Hivatal Alapító okiratát elfogadó határozat száma: 81/2009.(V.29.) OSZÖ határozat
d) A Hivatal hatályos Alapító okiratának kelte: 2015. 02.12.
e) A Hivatal hatályos Alapító okiratát elfogadó határozat száma és iktatószáma: 27/2015. (II.12.) OSZÖ határozat; 89-3/2015

135/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
AZ Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 97/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint módosítja:

a) az intézmény Szmsz-ének 2.1- es pontja a következők szerint módosul:
2.1.Az intézmény alapító okirata

A költségvetési szerv megnevezése: Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
A költségvetési szerv megnevezése szlovén nyelven: DvojezičnaOsnovnaŠola in VrtecŠtevanovci
A költségvetési szerv székhelye: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 117.
A költségvetési szerv telephelye: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 84. (Óvoda-intézményegység)
Telefon: 06/94/436-006
Fax: 06/94/436-006
Az intézmény alapításának időpontja: 1995.09.01.
Az intézmény fenntartói jogának Országos Szlovén Önkormányzat általi átvételéről rendelkező megállapodást elfogadó határozat száma: 46/2012. (V.18.) OSZÖ határozat
Az intézmény fenntartói jogának Országos Szlovén Önkormányzat általi átvétele alapján kiadott Alapító okirat száma: 49/2012. (V.22.) OSZÖ határozat
Az intézmény hatályos Alapító okiratának kelte: 2015. április 23.
Az intézmény hatályos Alapító okiratát elfogadó határozat száma: 61/2015. (IV.23.) OSZÖ határozat
Az intézmény OM azonosítója: 036686
Az intézmény fenntartója: Országos Szlovén Önkormányzat
Az intézmény fenntartójának címe: 9985 Felsőszölnök, Templom út 8.
Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Országos Szlovén Önkormányzat (9985 Felsőszölnök, Templom út 8.)
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének megnevezése: Napköziotthonos Óvoda Apátistvánfalva

Működési köre: Országos és területi feladatokat ellátó intézmény, melynek működési területe a magyarországi szlovének által lakott területre terjed ki.

b) Az intézmény Szmsz- e kiegészül a következő 7.5. ponttal:
7.5. A költségvetési szerv belső ellenőrzése

A belső ellenőrzést végző személy megbízási szerződésben részletezettek szerint ellátja az OSZÖ és költségvetési szervei belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A feladatellátáshoz szükséges forrást az OSZÖ Közgyűlése hagyja jóvá.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.
A belső ellenőrzésnek tanácsadói feladatokat is el kell látni.

A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.

Az éves ellenőrzési tervnek (legalább) tartalmaznia kell:
- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- az ellenőrzések célját;
- az ellenőrizendő időszakot;
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- az ellenőrzések típusát;
- az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni.

136/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 96/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint módosítja:

a) az intézmény Szmsz-ének 2.1- es pontja a következők szerint módosul:
2.1Az intézmény neve, alapító okirata
Az intézmény neve: KOSSICS JÓZSEF KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Szlovén nyelven: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC JOŽEFA KOŠIČA
Székhelye: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1. (iskola)
Telephelyei: 9985 Felsőszölnök, Templom út 5. (óvoda- intézményegység)
9983 Szakonyfalu, Fő út 120. (óvoda- intézményegység)
Telefon: 94/534-016
Fax: 94/534-017
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fenntartója: Országos Szlovén Önkormányzat (OSZÖ)
9985 Felsőszölnök, Templom út 8.
OM azonosítója:036688
Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény.
Az intézmény alapításának időpontja: 1992.01.01.
Az intézmény fenntartói jogának Országos Szlovén Önkormányzat általi átvételéről rendelkező megállapodást elfogadó határozat száma: 47/2012. (V.18.) OSZÖ határozat
Az intézmény fenntartói jogának Országos Szlovén Önkormányzat általi átvétele alapján kiadott Alapító okirat száma: 51/2012. (V.22.) OSZÖ határozat
Az intézmény hatályos Alapító okiratának kelte: 2018. május 24.
Az intézmény hatályos Alapító okiratát elfogadó határozat száma: 77/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Működési köre: Országos és területi feladatokat ellátó intézmény, melynek működési területe a magyarországi szlovének által lakott területre terjed ki.

b) Az intézmény Szmsz- e kiegészül a következő 8.5. ponttal:
8.5. A költségvetési szerv belső ellenőrzése

A belső ellenőrzést végző személy megbízási szerződésben részletezettek szerint ellátja az OSZÖ és költségvetési szervei belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A feladatellátáshoz szükséges forrást az OSZÖ Közgyűlése hagyja jóvá.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.
A belső ellenőrzésnek tanácsadói feladatokat is el kell látni.

A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.

Az éves ellenőrzési tervnek (legalább) tartalmaznia kell:
- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- az ellenőrzések célját;
- az ellenőrizendő időszakot;
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- az ellenőrzések típusát;
- az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni.

137/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 83/2014. (IX.02.) OSZÖ határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint módosítja:

a) Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Szmsz-ének 1. Fejezet Általános rendelkezések pont kiegészül a következő 1.6.5. és 1.6.6. pontokkal a lentiek szerint:

1.6.5. Hatályos Alapító okiratot jóváhagyó határozat:119 /2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
1.6.6. Hatályos Alapító okirat száma: 485-4/2016.

b)a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) Szmsz-ének 4. Fejezet „Az intézmény jogállása, gazdálkodása, vagyona” kiegészül a következő 3- as ponttal:
3.A költségvetési szerv belső ellenőrzése
A belső ellenőrzést végző személy megbízási szerződésben részletezettek szerint ellátja az OSZÖ és költségvetési szervei belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. A feladatellátáshoz szükséges forrást az OSZÖ Közgyűlése hagyja jóvá.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.
A belső ellenőrzésnek tanácsadói feladatokat is el kell látni.
A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.
Az éves ellenőrzési tervnek (legalább) tartalmaznia kell:
- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- az ellenőrzések célját;
- az ellenőrizendő időszakot;
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- az ellenőrzések típusát;
- az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni.

138/2019. (IX.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2019. évi Évértékelő és Cikluszáró ülésére maximum bruttó 889 000 Ft összeg kifizetését hagyja jóvá az alábbiak szerint:
- vendéglátás maximum bruttó 254 000 Ft összegben
- ajándéktárgyak maximum bruttó 635 000 Ft összegben.

139/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Károly képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat elnökévé választja meg.

140/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Ropos Márton képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettesévé választja meg.

141/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 117. §.- a alapján az Országos Szlovén Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozathoz csatolt 7.1.. sz. melléklet szerint elfogadja.

142/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az adott Bizottság vonatkozásában a bizottsági elnök és bizottsági tagok megválasztására egy döntéshozatal keretében kerüljön sor.

143/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése létrehozza a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot. A Bizottság elnökének: Kovács Andrea képviselőt, a bizottság tagjainak: Nemes László képviselőt és Trajbár István képviselőt választja meg.

144/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése létrehozza az Oktatási Bizottságot. A Bizottság elnökének: Lázár Éva képviselőt, a bizottság tagjainak: Faschingné Libricz Irén képviselőt, Skaperné Dr. Embersics Erzsébet képviselőt, Kovács László István képviselőt és Treiberné Doncsecz Ildikó képviselőt választja meg.

145/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése létrehozza a Kulturális Bizottságot. A Bizottság elnökének: Bartakovics Ilona képviselőt, a bizottság tagjainak: Labricz Gabriella képviselőt, Soós László képviselőt, Grebenár Tamás képviselőt és Kondor István Péter képviselőt választja.

146/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2019. november 5-i hatállyal Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének - tiszteletdíját bruttó: 463 800,-Ft/hó összegben állapítja meg

147/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2019. november 5- i hatállyal Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettesének - tiszteletdíját bruttó: 226.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

148/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2019. november 5-i hatállyal Kovács Andrea, az Országos Szlovén Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnökének - tiszteletdíját bruttó: 87.500,-Ft/hó összegben állapítja meg.

149/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2019. november 5–i hatállyal Lázár Éva az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsági elnökének - tiszteletdíját bruttó: 75.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

150/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2019. november 5-i hatállyal Bartakovics Ilona az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottsági elnökének - tiszteletdíját bruttó: 75.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

151/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2019. november 5-i hatállyal a képviselők - tiszteletdíját bruttó: 18.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

152/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2019. november 5-i hatállyal a bizottsági tagságot is ellátó képviselők - tiszteletdíját bruttó: 22.500,-Ft/hó összegben állapítja meg.

153/2019. (XI.05.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a képviselők kiküldetésének esetére az útiköltség megtérítésével kapcsolatos fedezetet biztosítja.

154/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz., és 1.1. számú melléklet, az Oktatási Bizottság Szakmai Napjáról, a Cikluszáró vacsora, és a felújított Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda átadó ünnepsége költségeiről szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt 1.2. számú melléklet szerint elfogadja.

156/2019. (XII.03) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

157/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2019. évi költségvetésről szóló 30/2019. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 566 600 028-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 4 491 818-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés kiadási főösszegét 566 600 028 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 4 491 818 Ft-tal nőtt/.)
3. A 30/2019. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

158/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2020. évi munkatervét a csatolt 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

159/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala koordinációs és pályázati munkatársának beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2019. év III. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 6.1. sz. melléklet szerint.

160/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett »A Fenntartó Hivatala és intézményeik közötti kapcsolatok ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzatnál« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 7.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

161/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 12. §. (3) bekezdése alapján a következők szerint határoz:
1.értékesítésre meghirdeti az üzleti vagyonának részét képező NLL-310 forgalmi rendszámú Ford C- Max személygépkocsit a csatolt melléklet szerint.
2.az értékesítés vonatkozásában felhatalmazza az elnököt, hogy a legjobb ajánlattevő részére hozzon döntést.

162/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az OSZÖ közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzatának III. fejezet 3. c) pont alapján új, önkormányzati tulajdonú személygépkocsi beszerzése ügyében járjon el a csatolt melléklet szerinti szempontok alapján.
A beszerzésre fordítható összeget bruttó 10 000 000 Ft összegben határozza meg a Közgyűlés, melynek fedezete az OSZÖ 2019. évi költségvetése.

163/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján fenntartói hatáskörében eljárva a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda szakonyfalui telephely vonatkozásában a következők szerint határoz a nemzetiségi óvodai nevelés biztosításának megszervezéséről Szakonyfalu Község Önkormányzatának kérelme alapján:
1. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója biztosítja, hogy a szakonyfalui telephelyű óvodai intézményegységben Szakonyfalu Község Önkormányzata által kivitelezésre kerülő beruházás vonatkozó időtartama (2019.12.16.- 2019. 12. 20.) alatt az érintett gyermekek elhelyezése a felsőszölnöki telephelyű intézmény-egységben kerüljön megoldásra, azzal, hogy az utaztatási feltételek biztosításáról és megszervezéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata intézkedik.
2. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója megállapítja, hogy az 1- es pontban megnevezett tevékenység végrehajtásával kapcsolatban a szülői igényfelmérés alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény óvodai telephelyének (9982 Apátistvánfalva, Fő út 84.) biztosítására nincs szükség.
3. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szlovén nemzetiségi nevelés zökkenőmentes biztosítása érdekében intézkedjen a felsőszölnöki óvodai intézmény- egység tájékoztatásáról és a szükséges feltételek megszervezésének és biztosításának módjáról, egyeztetéséről, különös tekintettel a gyermek- étkeztetés megoldására is.

164/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ pályázatot nyújtson be a NEMZ-KUL-20 pályázati kiírásra az „Egyházmegyei Nemzetiségi Nap és Országos Szlovén Találkozó Felsőszölnökön egybekötve a felújított Kühár Emlékház – Szlovén Tájház megáldásával, valamint az Országos Szlovén Találkozó keretén belül a Magyarországi Szlovénekért Díjak átadásával” programra, melyre 2020. június hó 6. napján kerülne sor.
A pályázatban a sátor és,- szállítás valamint az étkeztetés költségvetési tétele szerepel igényelt támogatási tételként bruttó: 1 457 325 Ft összegben.

165/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a szlovén Rába- vidék térségfejlesztési programja kapcsán az eljárásrend kidolgozására vonatkozó, 2020. február végéig tartó, előkészítő munkában való részvételre a szlovén nemzetiség részéről a következő személyeket delegálja:
Holecz Károly, elnök, Országos Szlovén Önkormányzat
Ropos Márton, elnökhelyettes, Országos Szlovén Önkormányzat
Kissné Köles Erika, Szlovén Nemzetiségi Szószóló

166/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye »Karácsonyváró zenés, kulturális est« anyanyelvi kulturális örökség ápolása és hagyományőrzés témában; illetve a közreműködők, résztvevők vendéglátása és ajándékozása céljából maximum bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

167/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a megbízólevelek átvételével és az alakuló üléssel kapcsolatban a felmerült szállítási és vendéglátási költségek fedezetéül maximum bruttó 449 580 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

168/2019. (XII.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2019. évi Évzáró rendezvényére maximum bruttó 300 000 Ft, az OSZÖ 2020. évi naptárának elkészítésére pedig maximum bruttó 152 400 Ft összeg kifizetését hagyja jóvá.