1/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2018.évi költségvetését alátámasztó előterjesztéseket megismerte, azokkal egyetért, és ezek alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének következő rendes ülésére - az előterjesztés szerinti mellékletek alapján - terjessze a Közgyűlés elé az Országos Szlovén Önkormányzat 2018. évi költségvetési határozat-tervezetét.

2/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. §. (1) g pont alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. mellékletének III. fejezetének 1/gb. pontja alapján Támogatási Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására a határozathoz csatolt melléklet szerint.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/57. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása előirányzat.
A finanszírozás összege: 28,64 m Ft.

3/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport terhére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft., - mint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. mellékletének III. fejezetének 1/ga. pontja alapján nemzetiségi önkormányzati intézmény részére – külön megállapodás alapján átadásra kerülő 2018. évi támogatás összegét 34,9 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/58. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása előirányzat.

4/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetségével, mint a Szlovén Kulturális és Információs Központ működtetőjének tulajdonosával a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. mellékletének III. fejezetének 1/ga. pontja alapján – a határozathoz csatolt melléklet szerint- Támogatási Megállapodást kössön. Az OSZÖ Közgyűlése a megállapodás alapján átadásra kerülő 2018. évi működési támogatás összegét 4 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/58. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása előirányzat.

5/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján, a következőket határozza meg:
I. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2018. március 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 106 Ft /nap;
b) ebéd: 343 Ft/nap;
c) uzsonna: 93 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 542 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 124 Ft /nap;
b) ebéd: 380 Ft /nap;
c) uzsonna: 107 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 611 Ft/ nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

6/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

7/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a jegyzőkönyvhöz csatolt 4. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 4.1. számú, ésaz OSZÖ és a Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű - Zenés, kulturális évzáró est« rendezvényéről, valamint az OSZÖ 2017. évi záró vacsorájáról és a 2017. évi naptárának elkészítéséről szóló pénzügyi beszámolókat a csatolt 4.2. számú melléklet szerint elfogadja.

8/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 5. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

9/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 6. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

10/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat a Mesesziget Óvoda székhely óvodájának (9983 Alsószölnök, Fő út 31.) fenntartói jogát nem kívánja átvenni.
A Közgyűlés felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy tájékoztassa az intézmény fenntartóját a döntésről.

11/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Mesesziget Óvoda tagóvodájának (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) fenntartói jogát átveszi abban az esetben, ha az intézmények hosszú távú működéséhez szükséges garanciák és egyéb feltételek biztosítva vannak. Ennek érdekében a Közgyűlés felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársággal és az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságával, valamint az intézmény fenntartójával.

12/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a Szlovén Kultúra Napja alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 323 000 Ft összeget használjon fel melynek fedezete az OSZÖ 2018. évi költségvetése.

13/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése alábbi elismerések adományozására tesz javaslatot a Vas Megyei Közgyűlés részére:
- Lang Rezsőné részére „VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Nemzetiségek Tagozata” elismerés
- Lázár Éva részére „PÁVEL ÁGOSTON EMLÉKÉREM”

14/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Budapesten élő rábavidéki szlovén származású zenekedvelők által alapított „Špajsni-flajsnimuzikanti” hagyományőrző zenekar 2018. januárjától az Országos Szlovén Önkormányzat kulturális csoportja legyen.

15/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét arra, a „Magyarországi, Rába-vidéki szlovén nemzetiségi oktatás támogatása” című projekt keretében meghatározott feladatok ellátására fél éves időtaramra írja alá Valerija Perger megbízási szerződését.

16/2018. (II.09.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat nemzetiségi listát állítson.

17/2018. (II.09.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat nemzetiségi lista jelöltjeit: Bartakovics Ilonát és Ropos Mártont nem zárja ki a döntéshozatalból az Országos Szlovén Önkormányzat országos nemzetiségi listállítása során.

18/2018. (II.09.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 7.§-a alapján nemzetiségi listát állít. A nemzetiségi listán lévő jelöltek sorrendjét a következők szerint határozza meg:
1. Kissné Köles Erika
2. Ropos Márton
3. Bartakovics Ilona

19/2018. (II.09.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét, hogy tájékoztassa az Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás elnökét a Mesesziget Óvoda tagóvodájának (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) fenntartói jogának átvételére vonatkozó igényéről; azzal, hogy az érintett intézmény fenntartói jogát az Országos Szlovén Önkormányzat abban az esetben tudja átvenni, ha az intézmény hosszú távú működéséhez szükséges feltételek biztosítva lesznek.

20/2018. (II.09.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét a Mesesziget Óvoda tagóvodája (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) átvételéről és átadásáról szóló megállapodás előkészítésére – a Közgyűlést történő tájékoztatás alapján – annak megkötésére az Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Társulás elnökével.

21/2018. (II.15.) OSZÖ határozat

Az önkormányzat közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg a nemzetiségi önkormányzat 2019-2021. évekre vonatkozó középtávú tervét.

1. Saját bevételek:
A nemzetiségi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege

2019.

év

2020.

év

2021.

év

össz

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

Saját bevételek összesen

(a) ponttól az f) pontig)

0

0

0

0

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2019

év

2020

év

2021

év

össz

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele   jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:

(a) ponttól az f) pontig)

0

0

0

0

22/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a csatolt 1.6. sz. melléklet szerint elfogadja az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatás és teljesítményértékelő rendszeréről szóló 2018. évi szabályozást.

23/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Cafeteria szabályzatát megtárgyalta és a 1.7. sz. melléklet szerint elfogadja.

24/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat kulturális csoportjának, a ,,Špajni-flajsni muzikanti'' hagyományőrző zenekarnak a 2018. évi költségvetési keretösszegét (dologi kiadások) bruttó 300.000.-Ft-ban határozza meg.

25/2018.(II.15.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása

26/2018. (II. 15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

27/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2017. évi költségvetésről szóló 17/2017. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 507 094 493 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 46 283 155 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetés kiadási főösszegét 507 094 493 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 46 283 155 Ft-tal nőtt/.)
3. A 17/2017. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

28/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017/2018. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 4.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

29/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017/2018. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

30/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 5 szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2018/2019. nevelési év vonatkozásában

1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2018. április 23. (hétfő) 7- 12 óráig és 2018. április 24. (kedd) 12- 17 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.

A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.

2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2018/2019. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

31/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 9982 Apátistvánfalva,
Fő út 84. szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2018/2019. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2018. május 9. (szerda) 8-13 óráig és május 10.(csütörtök) 13-16 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2018/2019. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

32/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2017/2018. II. félévi tantárgyfelosztását és tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 8.1. sz. mellékletek szerint elfogadja és az intézmény 2018. évi költségvetése terhére biztosítja a beiskolázási terv végrehajtásához szükséges finanszírozási fedezetet.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen és motiválja az intézmény munkatársait a továbbképzési lehetőségek kihasználására, a szakos ellátottság további javítása érdekében a szükséges képzettségek megszerzésére.

35/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét az Antiskid Kft.-vel, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

36/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 11. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 11.1. számú melléklet szerint elfogadja.

37/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 12. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

38/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2017. év IV. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 13. sz. melléklet szerint.

39/2018. (II.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Budapesti Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű programja „Vidám zenészek – Veseligoslarge koncertje” a szlovén anyanyelvi kultúra és művészeti örökség megőrzése témában a koncert kapcsán felmerülő lebonyolítási és szervezési költségek fedezetéül bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre, melynek fedezete az OSZÖ 2018. évi költségvetése.

40/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm rendelet 55. §. (6) bekezdése alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 2017. évi éves ellenőrzési jelentését a csatolt 1.1. melléklet szerint elfogadja.

41/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 2. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 2.1. számú, ésa Szlovén Kultúra Napja rendezvényről szóló pénzügyi beszámolót a 2.2. számú melléklet szerint elfogadja.

42/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 3. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

43/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 4. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

44/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján:
1. a heti nyitvatartási idő a 2018/2019. nevelési évben hétfőtől péntekig:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegységben (9985 Felsőszölnök, Templom út 5.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 7- 17 óráig
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Óvoda intézményegységben (9982 Apátistvánfalva, Fő út 84.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 6.30- 16.30 óráig tart.
2. a 2017/2018. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2018. július 2- től – 2018. július 20-ig. [zárva tart: 2018. július 23. – 2018. augusztus 31.-ig]
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2018. július 2- től – 2018. július 20-ig, illetve 2018. augusztus 27- től- 2018. augusztus 31-ig. [zárva tart: 2018. július 23. - 2018. augusztus 24.-ig]
A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket, továbbá a Közgyűlés utasítja az intézményvezetőket, hogy tájékoztassák a szülőket az óvoda nyári karbantartási leállásának ideje alatt a nyitva tartó óvodákban való elhelyezhetőség módjáról és feltételeiről.

45/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

46/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót a csatolt melléklet szerint elfogadja.

47/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az általa fenntartott Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda (9982 Apátistvánfalva, Fő út 117.) megnevezésű köznevelési intézményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84.§ (7) bekezdés d) pontja alapján – figyelemmel az Nkt. 4.§ 11. pontjában, a 21.§ (3) bekezdés j) pontjában és a 84.§ (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra – átszervezi és az alapító okiratban a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon feletti rendelkezés jogát a határozathoz csatolt 1. sz. melléklet szerint vagyonkezelői jogra módosítja.

48/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 1. sz. melléklet szerint foglalja egységes szerkezetbe.

49/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény feladatellátási helyéül szolgáló ingatlanok tulajdonosi jogával rendelkező helyi önkormányzatok közötti vagyonkezelési szerződés-tervezetet megismerte és a következők szerint határoz:
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a vagyonkezelői szerződések aláírása céljából a szükséges tárgyalásokat megkezdje az érintett tulajdonosi joggal rendelkező helyi önkormányzatok képviselőivel, valamint bocsássa rendelkezésükre a vagyonkezelői szerződés-tervezetet a helyi önkormányzatok képviselő-testületei általi jóváhagyásra.

50/2018. (III.22.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét – amennyiben az érintett helyi önkormányzatok képviselő-testületei határozat formájában felhatalmazzák a polgármestereket a Vagyonkezelési szerződés aláírására – az Országos Szlovén Önkormányzat és fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény feladatellátási helyéül szolgáló ingatlanok tulajdonosi jogával rendelkező helyi önkormányzatok közötti vagyonkezelői szerződés aláírására.

51/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett »A köznevelési intézmények emberi erőforrások kockázatának vizsgálata«téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 1.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

52/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapítói okirata és az Oszágos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 89/2009. (IX.15.) számú határozata alapján az ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.) éves beszámolási kötelezettségének részeként ismertetett 2017. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 2.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

53/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 15 774 e Ft eszköz- forrás egyezőséggel; a 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása alapján az összes bevételét 48 945 e Ft; összes ráfordítását 50 406 e Ft összegben – 1461 e Ft mérleg szerintieredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő mellékletek szerint.
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2017. évi adózott eredmény teljes összegét (- 1461 e Ft) eredménytartalékba helyezze.

54/2018. (IV. 26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 2.1.sz. melléklet szerint 50 435 e Ft tervezett bevétellel és 50 435 e Ft kiadással elfogadja.
- Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése és a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a pályázati bevételek teljesüléséről negyedévente tájékoztatást kér a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.
- A pályázati bevételek nem terv szerinti teljesülése esetén a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos intézkedések megtételére elsődlegesen az ügyvezető igazgató, mint a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. képviselője jogosult, a tulajdonos tájékoztatása és – adott intézkedések megtétele esetén- engedélye mellett, illetve javaslata alapján.

55/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata és a Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendjében meghatározott éves beszámolási kötelezettségének eleget téve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2017. évi beszámolóját a 4.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

56/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. számú mellékletének megfelelően - a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának 2017. évi finanszírozásáról, illetve felhasználásának elszámolásáról a csatolt 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

57/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. számú mellékletének megfelelően - a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Szlovén Kulturális és Információs Központ 2017. évi működési célú támogatásának felhasználására, illetve elszámolására vonatkozóan a csatolt 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

58/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető 2017. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

59/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. §. (4) e, pontja alapján az OSZÖ mb. hivatalvezetője 2017. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

60/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 9. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 9.1. számú, és az »OSZÖ és a Budapesti Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű programja ,,Špajsni-flajsni muzikanti koncertje''« rendezvény költségeiről a 9.2. sz. melléklet melléklet szerint elfogadja.

61/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megismerte a Mesesziget Óvoda Tagóvodája (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) fenntartói joga átvételének és vagyonkezelésbe vételének tárgyában a csatolt 10.1. sz. melléklet szerinti megállapodás tervezetet; megtárgyalta, azzal egyetért és ez alapján az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felkéri az OSZÖ elnökét a nevezett megállapodás aláírására.

62/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy ,,A szentgotthárdi köznevelési intézmények első osztályos szlovén nyelvet tanulóinak meghívása egy kis látogatásra az Országos Szlovén Önkormányzat székházába, valamint az OSZÖ fenntartásában lévő két köznevelési intézménybe’’ munkaterv szerint program lebonyolítása céljából utazási, vendéglátásra vonatkozó és egyéb dologi költségek finanszírozására - az OSZÖ 2018. évi költségvetésében tervezettek alapján- bruttó 100 000 Ft összeg kifizetésre kerüljön.

63/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy ,,A rábavidéki szlovének rönkhúzása” örökség elem Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Nemzetközi Szellemi Kulturális Örökség Találkozón 2018. május 19-20-21-én történő bemutatása céljából utazási, nyomdatechnikai,- vendéglátásra vonatkozó és egyéb dologi költségek finanszírozására - az OSZÖ 2018. évi költségvetésében tervezettek alapján- bruttó 498 050 Ft összeg kifizetésre kerüljön.

64/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a szlovén nyelvet tanuló diákok részére tartandó ,,Szlovén versek találkozója” elnevezésű program lebonyolítása céljából utazási, vendéglátásra vonatkozó és egyéb dologi (papír, írószer) költségek finanszírozására - az OSZÖ 2018. évi költségvetésében tervezettek alapján- bruttó 107 950 Ft összeg kifizetésre kerüljön.

66/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2018. évi költségvetésről szóló 25/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 544 173 818 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 69 280 190 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 544 173 818 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 69 280 190 Ft-tal nőtt/.)
3. A 25/2018. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

67/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.

 

LETÖLTÉS

 

68/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 110. §-a, az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 44/A §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés c) pontja előírásainak megfelelően az OSZÖ és költségvetési szervei 2017. évi vagyonkimutatását a határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja.

69/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2018. év I. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 3.1. sz. melléklet szerint.

70/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint a felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2018/2019-es nevelési évben 7 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

71/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2018/2019-es nevelési évben 6 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

72/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2018/2019. nevelési év vonatkozásában – a készségtárgyak összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján- 8 általános iskolai osztály és 1 vegyes napközis csoport indítását jóváhagyja.
Felelős: intézményvezető
Határidő: azonnal, illetve a 2018/2019. nevelési év vonatkozásában

73//2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2018/2019. nevelési év vonatkozásában – a készségtárgyak összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján- 8 általános iskolai osztály és elhelyezési okok miatt 2 napközis csoport indítását jóváhagyja.

74/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 8. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 8.1. számú melléklet szerint elfogadja.

75/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése ,, A 47/2018.(III.22.) és a 48/2018.(III.22.) számú OSZÖ határozatok visszavonása’’ című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
- Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 47/2018.(III.22.) számú OSZÖ határozatát visszavonja.
- Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 48/2018.(III.22.) számú OSZÖ határozatát visszavonja.

76/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratát a határozathoz csatolt 1. sz. melléklet szerint módosítja.

77/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratát a határozathoz csatolt1. sz. melléklet szerint foglalja egységes szerkezetbe.

78/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megismerte az Alsószölnök Község Önkormányzata és az Országos Szlovén Önkormányzat között – az óvodai nevelési feladatok ellátása tárgyában - létrejövő feladat-ellátási szerződés tervezetet a csatolt 11.1. sz. melléklet szerint; megtárgyalta, azzal egyetért és ez alapján az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felkéri az OSZÖ elnökét a nevezett megállapodás aláírására.

79/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy "A Rába-vidéki szlovének népköltészete című könyv bemutatója" programlebonyolítása céljából vendéglátásra vonatkozó költségek finanszírozására - az OSZÖ 2018. évi költségvetésében tervezettek alapján- bruttó 300 000 Ft összeg kifizetésre kerüljön.

80/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Magyar Néprajzi Társaság részére A magyarországi szlovének néprajza című kiadvány, 2018-ban megjelenő, 7. kötetében a magyarországi szlovén népmesékből és mondákból álló válogatás helyi nyelvjárásban és magyar fordításban való megjelentetéséhez bruttó 200 000 Ft kifizetésre kerüljön.

81/2018. (V.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése mint társzervező engedélyezi, hogy a Staféta az Ezüst-hegytől az Ezüst-hegyig elnevezésű, a Rába-vidéken átívelő veterán motoros találkozó étkezési költségei vonatkozásában maximum bruttó 40 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre az OSZÖ 2018. évi költségvetése terhére.

85/2018. (VI.02.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerint fogadja el az elnök beszámolóját 2017.09.03. - 2018.06.02. időszak tevékenységéről.

86/2018. (VI.13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felkéri az OSZÖ elnökét arra, tájékoztassa a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetét arról, hogy az OSZÖ Közgyűlése nem kívánja meghosszabbítaniValerija Perger szlovén nyelvi szaktanácsadó megbízási szerződését. Az OSZÖ a továbbiakban kérelemmel él a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete felé, hogy az együttműködésimegállapodásban meghatározott feladatok zavartalan működése érdekében 2018. szeptember 1-jei hatállyal, de legkésőbb 2019. január 1. napjától továbbra is biztosítson új személyben pedagógiai szaktanácsadót.

87/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú, és a Rába-vidéki Szlovének Népköltészete c. könyv bemutatója; A szentgotthárdi köznevelési intézmények első osztályos szlovén nyelvet tanulóinak látogatása az OSZÖ székházban rendezvény; a Szlovén versek találkozója c. rendezvény; az Országos Szlovén Találkozó c. rendezvény; a Magyarországi Szlovénekért Díj adományozásának; és a Staféta az Ezüst-hegytől az Ezüst-hegyig elnevezésű, a Rába-vidéken átívelő veterán motoros találkozó költségeiről szóló pénzügyi beszámolókat a csatolt 1.2. számú melléklet szerint elfogadja.

88/2018. (VIII.23) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2018. évi költségvetésről szóló 25/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 548 081 873 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 3 908 055 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 548 081 873 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 3 908 055 Ft-tal nőtt/.)
3. A 25/2018. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

89/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a belső ellenőrzési vezető által - a ,,Szlovén Rádiónak és a Porabje újságnak szerződés alapján nyújtott támogatások ellenőrzése’’, valamint ,,az Országos Szlovén Önkormányzatnál történt selejtezések menetének ellenőrzése” kapcsán - tett javaslatok alapján az intézkedések megvalósulásáról készült jelentését a határozathoz csatolt 3.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

90/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 39. §-a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett »A Köznevelési Információs Rendszer (KIR) működésének kockázata az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézményeknél« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 4.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

91/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2018. év II. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 5.1.sz. melléklet szerint.

92/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017/2018. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

93/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017/2018. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

94/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2018/2019. I. félévi tantárgyfelosztását megismerte és a 8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

95/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2018/2019. I. félévi tantárgyfelosztását megismerte és a 9.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

96/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a csatolt 10.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

97/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a csatolt 11.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

98/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda szakonyfalui telephellyel rendelkező óvodájának Nevelési Programját a csatolt 12.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

99/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda szakonyfalui telephellyel rendelkező óvodája (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) házirendjé a csatolt 13.1. sz melléklet szerint elfogadja.

100/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján, a következőket határozza meg:
I. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény szakonyfalui telephellyel rendelkező óvodájában nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2018. szeptember 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg
a) tízórai: 89 Ft /nap;
b) ebéd: 311 Ft/nap;
c) uzsonna: 89 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 489 Ft /nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybevevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. szerinti
rendelkezések alapján - kell biztosítani.

101/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény szakonyfalui telephellyel rendelkező óvodája vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján - felhatalmazza az intézmény vezetőjét Szakonyfalu Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

102/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése »Szakmai Tanulmányút« lebonyolítása céljából a nemzetiségi szervezetek közti együttműködés témában az OSZÖ 2018. évi munkaterve alapján maximum bruttó 664 000 Ft összeg kifizetését engedélyezi a résztvevők vendéglátása, utazási költség és egyéb dologi kiadások vonatkozásában az OSZÖ 2018. évi költségvetése terhére.

103/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ az ,,Emléktábla avatás Markovics Lajos plébános emlékére” rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 63 500 Ft összeget használjon fel, melynek fedezete az OSZÖ 2018. évi költségvetése.

104/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye a „kis Triglavtól” aTriglavig, mint a Szlovénség Szimbóluma zarándoklat jegyében „nyelvi örökség megőrzése és fejlesztése” témában a felmerülő költségek finanszírozása céljából bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.
A finanszírozás forrása az OSZÖ 2018. évi költségvetése.

105/2018. (VIII.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programját elkészíttesse, és részt vegyen a program végrehajtásában; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az OSZÖ a program elkészítését saját forrásból 3 Millió Forint összeggel támogassa.
Az OSZÖ Közgyűlése felkéri az OSZÖ elnökét arra, hogy a program elkészítéséhez 2 Millió Forint összegű támogatási kérelemmel forduljon a Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkársága felé.
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy vegyen részt további egyeztető tárgyalásokon, illetve a Közgyűlés tagjait folyamatosan tájékoztassa.

106/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 63/2018. (IV.26.) OSZÖ határozatát a következők szerint módosítja:
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ "A rábavidéki szlovének rönkhúzása" c. rendezvény kapcsán felmerülő költségek finanszírozása céljából bruttó 554 743 Ft összeg kerüljön kifizetésre.
A finanszírozás forrása az OSZÖ 2018. évi költségvetése.

107/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 102/2018. (VIII.23.) OSZÖ
határozatát a következők szerintmódosítja:
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése ,,Szakmai Tanulmányút” lebonyolítása céljából a nemzetiségi szervezetek közti együttműködés témában az OSZÖ 2018. évi munkaterve alapján maximum bruttó 690 078 Ft összeg kifizetését engedélyezi a résztvevők vendéglátása, utazási költség és egyéb dologi kiadások vonatkozásában az OSZÖ 2018. évi költségvetése terhére.

108/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról a jegyzőkönyhöz csatolt 1. számú, a legutóbbi ülés óta lezajlott rendezvények(A rábavidéki szlovének rönkhúzása, Szakmai Tanulmányút, és a Triglavtól-Triglavig gyalogtúra) költségeiről költségeiről szóló beszámolót a csatolt 1.1., 1.2. és 1.3. számú melléklet szerint elfogadja.

109/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 2. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

110/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 3. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

111/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2018. évi költségvetésről szóló 25/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 549 914 908 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 1 833 035 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 549 914 908 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 1 833 035 Ft-tal nőtt/.)
3. A 25/2018. számú határozat egyebekben nem változik.
A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

112/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2017. évi zárszámadásáról szóló 67/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi zárszámadási bevételi és kiadási főösszegének teljesítését nem módosítja.
2. A 67/2018. számú határozat szerkezeti formájában módosításra került.
3. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt zárszámadási határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

113/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a
2019. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” szóló előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terv-javaslatát a következők szerint:
1. Közbeszerzések és beruházások ellenőrzése az Országos Szlovén
Önkormányzatnál
2. Az iktatás, iratkezelés és irattárazás menetének ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzatnál
3. Fenntartó és intézményeik közötti kapcsolatok ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzatnál

114/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala 2019. évi kockázatelemzését a csatolt 7.1. sz. melléklet szerint megtárgyalta és jóváhagyta.

115/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2019. évi munkatervét a csatolt 8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

116/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2018/2019. tanévi munkatervétmegismerte és a 9.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

117/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2018/2019. tanévi munkatervétmegismerte és a 10.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

118/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi
Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Óvodai Nevelési
programját megismerte és a csatolt 11.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

119/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ és költségvetési szervei Közbeszerzési szabályzatát a 12.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

120/2018. (X.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a szlovén Rába-vidék Térségfejlesztési programját a jegyzőkönyv 13.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

121/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú, az OB Szakmai tanulmányút költségeiről szóló beszámolót a csatolt 1.1. számú melléklet szerint elfogadja.

122/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló beszámolóját a 2018. évben végzett tevékenységéről a 2.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

123/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Károly elnökhelyettes Úr beszámolóját a 2018. évben végzett tevékenységéről az 3.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

124/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kovács Andrea Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2018. évben végzett tevékenységéről a 4.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

125/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Lázár Éva Oktatási Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2018. évben végzett tevékenységéről az 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

126/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Mukicsné Kozár Mária Kulturális Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2018. évben végzett tevékenységéről a 6.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

127/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2018. év III. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 7. sz. melléklet szerint.

128/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozathoz csatolt 8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

129/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű programja »Parlamenti látogatás Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló vezetésével« kapcsán a résztvevők vendéglátása céljából maximum bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

130/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
1. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Állami Számvevőszéknek „Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának utóellenőrzése- Országos Szlovén Önkormányzat” szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.
2. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az e határozat 1. sz. mellékletét képező „Intézkedési terv”-et jóváhagyja,
3. Utasítja a hivatalvezetőt az „Intézkedési terv”-ben foglaltak végrehajtására, valamint arra, hogy a megtett intézkedésekről, az egyes feladatok teljesítéséről az adott feladat határidejének lejártát követő első testületi ülésen, a „ lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című napirend keretében tájékoztassa a Közgyűlést.
4. Utasítja a hivatalvezetőt, hogy a jóváhagyott „Intézkedési terv”-et az Állami Számvevőszéknek az előírt határidőben küldje meg.

131/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
1. az Állami Számvevőszéknek „Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzéséről – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda” szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi,
2. az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az e határozat 1. sz. mellékletét képező „Intézkedési terv”-et jóváhagyja,
3. utasítja az elnököt, a hivatalvezetőt és az intézmény vezetőjét az „Intézkedési terv”-ben
foglaltak végrehajtására, valamint arra, hogy a megtett intézkedésekről, az egyes feladatok
teljesítéséről az adott feladat határidejének lejártát követő első testületi ülésen, a „ lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” című napirend keretében tájékoztassa a
Közgyűlést.
4. utasítja az elnököt, a hivatalvezetőt, illetve az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott „Intézkedési terv”-et az Állami Számvevőszéknek az előírt határidőben küldje meg.

132/2018. (XI.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2018. évi Évzárró rendezvényére maximum bruttó 250 000 Ft, az OSZÖ 2019. évi naptárának elkészítésére pedig maximum bruttó 152 400 Ft összeg kifizetését hagyja jóvá.