1/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2016. évi költségvetésről szóló 26/2016. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 483 632 362 Ft-ban állapítja meg. Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 27 655 211 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetés kiadási főösszegét 483 632 362 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 27 655 211 Ft-tal nőtt/.)
3. A 26/2016. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

2/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2017. évi költségvetését alátámasztó előterjesztéseket megismerte, azokkal egyetért és ezek alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének következő rendes ülésére - az előterjesztés szerinti mellékletek alapján - terjessze a Közgyűlés elé az Országos Szlovén Önkormányzat 2017. évi költségvetési határozat-tervezetét.

3/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. §. (1) g pont alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. sz. mellékletének III. fejezetének 1/gb. pontja alapján Támogatási Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására a határozathoz csatolt melléklet szerint.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/57. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása előirányzat. A finanszírozás összege: 28,64 m Ft.

4/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport terhére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft., - mint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. sz. mellékletének III. fejezetének 1/ga. pontja alapján nemzetiségi önkormányzati intézmény részére – külön megállapodás alapján átadásra kerülő 2017. évi támogatás összegét 34,9 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/58. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása előirányzat.

5/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetségével, mint a Szlovén Kulturális és Információs Központ működtetőjének tulajdonosával a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. sz. mellékletének III. fejezetének 1/ga. pontja alapján – a határozathoz csatolt melléklet szerint- Támogatási Megállapodást kössön. Az OSZÖ Közgyűlése a megállapodás alapján átadásra kerülő 2017. évi működési támogatás összegét 4 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/58. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása előirányzat.

6/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján, a következőket határozza meg:
I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2017. február 28-i hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 97 Ft /nap;
b) ebéd: 311 Ft/nap;
c) uzsonna: 84 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 491 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 113 Ft /nap;
b) ebéd: 345 Ft /nap;
c) uzsonna: 97 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 555 Ft/ nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

7/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

8/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. alapján, a következőket határozza meg:
I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2017. február 28-i hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 95 Ft /nap;
b) ebéd: 316 Ft/nap;
c) uzsonna: 76 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 488 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 113 Ft /nap;
b) ebéd: 408 Ft /nap;
c) uzsonna: 103 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 624 Ft / nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

9/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét az Antiskid Kft.-vel, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

10/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a jegyzőkönyvhöz csatolt 5. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 5.1. számú, és az „ŐSZI túra az OB szervezésében, a Veseli goslarge-Vidám zenészek koncertje, valamint az OSZÖ 2016. évi záró vacsorájáról, és 2017.évi naptárának elkészítéséről” szóló pénzügyi beszámolókat a csatolt 5.2. számú melléklet szerint elfogadja.

11/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 6. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

Felelős: Közgyűlés
Határidő:azonnal

12/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 7. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

13/2017. (I.26.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a Szlovén Kultúra Napja alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 400 000 Ft összeget használjon fel melynek fedezete az OSZÖ 2017. évi költségvetése.

14/2017. (II. 14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

15/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Az önkormányzat közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg a nemzetiségi önkormányzat 2018-2020. évekre vonatkozó középtávú tervét:

1. Saját bevételek:
A nemzetiségi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

 

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege

2018.

év

2019.

év

2020.

év

össz

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       

Összesen

       

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
         

Összesen

       

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       

Összesen

       

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
         

Összesen

       

Saját bevételek összesen 

(a) ponttól az f) pontig)

0

0

0

0

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2018

év

2019

év

2020

év

össz

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele  jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:

(a) ponttól az f) pontig)

0

0

0

0

 

16/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a csatolt 2.6. sz. melléklet szerint elfogadja az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatás és teljesítményértékelő rendszeréről szóló 2017. évi szabályozást.

17/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása.

18/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Cafeteria szabályzatát megtárgyalta és a 2.7. sz. melléklet szerint elfogadja.

19/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017/2018. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 3.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

20/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az 4.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

21/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 5 szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2017/2018. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2017. április 24. (hétfő) 7- 12 óráig és 2017. április 25. (kedd) 12- 17 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2017/2018. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

22/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 9982 Apátistvánfalva, Fő út 84. szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2017/2018. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2017. április 24. (hétfő) 9-13 óráig és április 25. (kedd) 13-16 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2017/2018. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

23/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 7. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 7.1. számú melléklet szerint elfogadja.

24/2017. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 8. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

25/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm rendelet 55. §. (6) bekezdése alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési jelentését a csatolt 1.1. melléklet szerint elfogadja.

26/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett a »2016. évi leltárak lebonyolításának szabályszerűségének ellenőrzése« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 2.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

27/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 3. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 3.1. számú, és a Szlovén Kultúra Napja rendezvény költségeiről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 3.2. melléklete szerint elfogadja.

28/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 4. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

29/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 5. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

30/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2016/2017. II. félévi tantárgyfelosztását és tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 6.1. sz. mellékletek szerint elfogadja és az intézmény 2017. évi költségvetése terhére biztosítja a beiskolázási terv végrehajtásához szükséges finanszírozási fedezetet.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen és motiválja az intézmény munkatársait a továbbképzési lehetőségek kihasználására, a szakos ellátottság további javítása érdekében a szükséges képzettségek megszerzésére.

31/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2016/2017. II. félévi tantárgyfelosztását és tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 7.1. sz. mellékletek szerint elfogadja és az intézmény 2017. évi költségvetése terhére biztosítja a beiskolázási terv végrehajtásához szükséges finanszírozási fedezetet.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen és motiválja az intézmény munkatársait a továbbképzési lehetőségek kihasználására, a szakos ellátottság további javítása érdekében a szükséges képzettségek megszerzésére.

32/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján:
1. a heti nyitvatartási idő a 2017/2018. nevelési évben hétfőtől péntekig:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegységben (9985 Felsőszölnök, Templom út 5.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 7- 17 óráig
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Óvoda intézményegységben (9982 Apátistvánfalva, Fő út 84.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 6.30- 16.30 óráig tart.
2. a 2016/2017. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint
határozza meg:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2017. július 1-től – 2017. július 21-ig. [zárva tart: 2017. július 24. – 2017. augusztus 31.-ig]
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2017. július 1- től – 2016. július 14-ig, illetve 2017. augusztus 21- től- 2017. augusztus 31-ig. [zárva tart: 2017. július 17. - 2017. augusztus 20.-ig]
A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket, továbbá a Közgyűlés utasítja az intézményvezetőket, hogy tájékoztassák a szülőket az óvoda nyári karbantartási leállásának ideje alatt a nyitva tartó óvodákban való elhelyezhetőség módjáról és feltételeiről.

33/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2017. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

34/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót a csatolt melléklet szerint elfogadja.

35/2017. (VIII.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2016. év II. féléve viszonylatában elfogadja a csatolt 11.1. sz. melléklet szerint.

36/2017. (VIII.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) intézményvezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az előterjesztés 12.1. sz. mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.

38/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 5 éves időtartamra 2017. május 1-jei hatállyal a Reálunió Könyvszakértő, Vagyonértékelő és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló cég által- a feladat elvégzésére nevesített könyvszakértőként kijelölt- Juhász Katalin bejegyzett költségvetési minősítésű könyvvizsgálót bízza meg.
A Közgyűlés felhatalmazza az OSZÖ elnökét a megbízási szerződés aláírására.

39/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése
1. jóváhagyja a MURABA ETT Egyezmény- és Alapszabályának újratárgyalt, jóváhagyó hatóságokhoz benyújtandó, lényegi változtatásokat tartalmazó szövegtervezetét;
2. jóváhagyja, hogy tagjai közül a MURABA ETT-ben a Rába-vidék szlovén nemzetiségét képviselő következő tagok vegyenek részt: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu, Szentgotthárd.

40/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Emberi Erőforrások Minisztériumával megkötött 14779-1/2017/NEFO sz. Támogatási szerződés alapján a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. sz. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 56. alcím, „Nemzetiségi támogatások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat, 1. sz. Nemzetiségi támogatások megnevezésű részfeladata terhére a Szlovén Rádió műszaki fejlesztésére vissza nem térítendő 5 000 000 Ft összeg határozathoz csatolt támogatási szerződés szerinti feltételek melletti továbbutalását hagyja jóvá a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

41/2017. (III.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a a PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE Díjra jelöli Krajczár Károlyt a szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra megőrzése érdekében végzett példaértékű tevékenységéért.

42/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapítói okirata és az Oszágos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 89/2009. (IX.15.) számú határozata alapján az ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.) éves beszámolási kötelezettségének részeként ismertetett 2016. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 1.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

43/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 11 941 e Ft eszköz- forrás egyezőséggel; a 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján az összes bevételét 50 950 e Ft; összes ráfordítását 50 392 e Ft összegben – 1442 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő – 1.2.sz.mellékletek szerint.
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2016. évi adózott eredmény teljes összegét (- 1442 e Ft) eredménytartalékba helyezze.

44/2017. (IV. 27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 2.1.sz. melléklet szerint 53 905 e Ft tervezett bevétellel és 53 905 e Ft kiadással elfogadja.
- Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése és a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a pályázati bevételek teljesüléséről negyedévente tájékoztatást kér a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.
- A pályázati bevételek nem terv szerinti teljesülése esetén a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos intézkedések megtételére elsődlegesen az ügyvezető igazgató, mint a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. képviselője jogosult, a tulajdonos tájékoztatása és –adott intézkedések megtétele esetén- engedélye mellett, illetve javaslata alapján.

45/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata és a Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendjében meghatározott éves beszámolási kötelezettségének eleget téve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2016. évi beszámolóját a 3.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

46/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 10.§. (6) bekezdése alapján a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának 2016. évi finanszírozásáról, illetve felhasználásának elszámolásáról csatolt 4.1.sz.melléklet szerint elfogadja.

47/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 10.§. (6) bekezdése alapján a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Szlovén Kulturális és Információs Központ 2016. évi működési célú támogatásának felhasználására, illetve elszámolására vonatkozóan a csatolt 5.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

48/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető 2016. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

49/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. §. (4) e, pontja alapján az OSZÖ mb. hivatalvezetője 2016. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

50/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése – ahhoz hogy az Országos Szlovén Önkormányzat a kockázatok csökkentése érdekében negyedévente beszámolót nyújtson be a hivatal és az önkormányzati intézmények esetében a tervek év közbeni megvalósulásáról, annak érdekében hogy a közgyűlés folyamatosan betekintést nyerhessen az Önkormányzat fenntartásához szükséges források alakulásába – az alábbi költségvetési sarokszámokat határozza meg:
- OSZÖ és Média, illetve az OSZÖ által fenntartott intézmények támogatása (EMMI)
- Magyar Államkincstártól igényelt normatíva, illetve ezen támogatás átadása a köznevelési intézmények részére
- kiegészítő támogatás (EMMI), amely segíti a köznevelési intézmények szlovén nemzetiségi nevelési-oktatási feladatainak ellátását

51/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 9. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 9.1. számú melléklet szerint elfogadja.

52/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 10. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

53/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 11. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

54/2017. (IV.29.) OSZÖ határozat
az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy ,,A rábavidéki szlovének rönkhúzása” örökség elem Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Nemzetközi Szellemi Kulturális Örökség Találkozón 2017. június 3-4-5-én történő bemutatása céljából utazási, nyomdatechnikai,- vendéglátásra vonatkozó és egyéb dologi költségek finanszírozására - az OSZÖ 2017. évi költségvetésében tervezettek alapján- bruttó 450 850 Ft összeg kifizetésre kerüljön.

55/2017. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a szlovén nyelvet tanuló diákok részére tartandó Szavalóverseny lebonyolítása céljából utazási, vendéglátásra vonatkozó és egyéb dologi (papír, írószer) költségek finanszírozására - az OSZÖ 2017. évi költségvetésében tervezettek alapján- bruttó 165 000 Ft összeg kifizetésre kerüljön.

56/2017. (IV. 25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett a »a Szlovén Rádiónak, a Porabje újságnak szerződés alapján nyújtott támogatások ellenőrzése« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 1.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

57/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.

LETÖLTÉS

58/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 110. §-a, az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 44/A §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés c) pontja előírásainak megfelelően az OSZÖ és költségvetési szervei 2016. évi vagyonkimutatását a határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja.

59/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2017. év I. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 3.1. sz. melléklet szerint.

60/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésével kapcsolatos döntéshozatalban Holecz Lajosné képviselő részt vegyen.

61/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
1. A Közgyűlés – a véleményezési eljárásban résztvevők véleménye birtokában, illetve amennyiben az EMMI oktatásért felelős minisztere nevében eljáró oktatásért felelős államtitkár egyetértését adja az igazgató megbízásához – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása mellett 2017. augusztus 16. napjától 2022. augusztus 15. napjáig megbízza Holecz Lajosné (9982 Apátistvánfalva, Fő út 112. szám alatti lakost) az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával,
2. A Közgyűlés Holecz Lajosné (9982 Apátistvánfalva, Fő út 112. szám alatti lakos) illetményét – az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával kapcsolatban- a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény: 336 523 Ft
Nemzetiségi pótlék: 17 712 Ft
Intézményvezetői pótlék: 70 847 Ft
Kerekítés: 18 Ft
Kereset összesen: 425 100 Ft

62/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Kühár Emlékház / Szlovén Tájház magasabb vezetői munkakörének betöltésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
1. A Közgyűlés – a véleményezési eljárásban résztvevők véleménye birtokában – határozatlan időre szóló részmunkaidős (napi 4 óra) közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása mellett 2017. július hó 1. napjától 2022. június hó 30. napjáig megbízza Neubauer Zoltánné (9985 Felsőszölnök, Fő út 36. szám.) alatti lakost a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) intézményvezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával.
2. A Közgyűlés Neubauer Zoltánné (9985 Felsőszölnök, Fő út 36. szám alatti lakos) illetményét – a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) intézményvezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával kapcsolatban- a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény: 65 400 Ft
Intézményvezetői pótlék: 30 000 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény: 17 130 Ft
Kereset összesen: 112 530 Ft

63/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint a felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2017/2018-as nevelési évben 7 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

64/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2017/2018-as nevelési évben 6 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

65/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2017/2018. nevelési év vonatkozásában – a készségtárgyak összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján- 8 általános iskolai osztály és 1 vegyes napközis csoport indítását jóváhagyja.

66/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2017/2018. nevelési év vonatkozásában – a készségtárgyak összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján- 8 általános iskolai osztály és elhelyezési okok miatt 2 napközis csoport indítását jóváhagyja.

67/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 9. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 9.1. számú melléklet szerint elfogadja.

68/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 11. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

69/2017. (V.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése »Szakmai Tanulmányút« lebonyolítása céljából a nemzetiségi szervezetek közti együttműködés témában az OSZÖ 2017. évi munkaterve alapján maximum bruttó 635 000 Ft összeg kifizetését engedélyezi a résztvevők vendéglátása, utazási költség és egyéb dologi kiadások vonatkozásában az OSZÖ 2017. évi költségvetése terhére.

70/2017. (VII.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1 számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú, a Szavalóverseny rendezvény költségeiről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 1.2. melléklete szerint elfogadja.

71/2017. (VII.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2017. évi költségvetésről szóló 17/2017. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 459 857 537 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 31 362 573 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetés kiadási főösszegét 459 857 537 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 31 362 573 Ft-tal nőtt/.)
3. A 17/2017. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát a 2. számú melléklet tartalmazza.

72/2017. (VII.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 3. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

73/2017. (VII.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 8. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

74/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1 számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú, „Pünkösdi Rönkhúzás” költségeiről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 1.2. melléklete szerint elfogadja.

75/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 2. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

76/2017. (VIII.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2017. évi költségvetésről szóló 17/2017. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 460 261 082 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 403 545 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetés kiadási főösszegét 460 261 082 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 403 545 Ft-tal nőtt/.)
3. A 17/2017. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

77/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett »az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinél történt selejtezések menetének és gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 4.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

78/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2017. év II. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 5.1.sz. melléklet szerint.

79/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Iratkezelési Szabályzatának módosítását – az elektronikus iratkezelésből adódó változások miatt - elrendeli.

80/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

81/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

82/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2017/2018. I. félévi tantárgyfelosztásátmegismerte és a 9.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

83/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2017/2018. I. félévi tantárgyfelosztásátmegismerte és a 10.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

84/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény történelem szakos óraadó pedagógust alkalmazzon heti 8 órában, a szükséges anyagi fedezet – akár költségvetés módosítással – biztosított lesz az intézmény számára.

85/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát a csatolt 11.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

86/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a "Lojze Kozar emléktábla avatás és Kühár János halálának 30. évfordulójára emlékezés" rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 1 016 000 Ft összeget használjon fel, melynek fedezete az OSZÖ 2017. évi költségvetése.

87/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a ,,Pável Ágoston mellszobor állítása, illetve avatása az OSZÖ székház előtt” rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 635 000 Ft összeget használjon fel, melynek fedezete az OSZÖ 2017. évi költségvetése.

88/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye a „kis Triglavtól” a Triglavig, mint a Szlovénség Szimbóluma zarándoklat jegyében „nyelvi örökség megőrzése és fejlesztése” témában a felmerülő költségek (vendéglátás) finanszírozása céljából bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.
A finanszírozás forrása az OSZÖ 2017. évi költségvetése.

89/2017. (VIII.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kállay Attilánét delegálja az Országos Nemzetiségi Tanács testületébe.

90/2017. (IX.02.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerint fogadja el az elnök beszámolóját 2016.09.04. - 2017.09.02. időszak tevékenységéről.

91/2017. (X.19.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a jegyzőkönyhöz csatolt 1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú, és a legutóbbi ülés óta lezajlott rendezvények (Szakmai Tanulmányút, Lojze Kozar emléktábla avatás, OB Szakmai Tanulmányút)költségeiről szóló beszámolót a csatolt 1.2. számú melléklet szerint elfogadja.

92/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 2. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

93/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 3. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

94/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2017. évi költségvetésről szóló 17/2017. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 460 811 338 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 550 256 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetés kiadási főösszegét 460 811 338 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 550 256 Ft-tal nőtt/.)
3. A 17/2017. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

95/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési terv-javaslatát a következők szerint:
1. A köznevelési intézmények emberi erőforrások kockázatának vizsgálata
2. A Köznevelési Információs Rendszer (KIR) működésének kockázata az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézményeknél

96/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala 2018. évi kockázatelemzését a csatolt 6.1. sz. melléklet szerint megtárgyalta és jóváhagyta.

97/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2018. évi munkatervét a csatolt 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

98/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2017/2018. tanévi munkatervétmegismerte és a 8.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

99/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2017/2018. tanévi munkatervétmegismerte és a 9.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

100/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Iratkezelési
Szabályzatát 2018. január 1-jei hatállyal a csatolt 10.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

101/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és intézményei Selejtezési és Hasznosítási Szabályzatának módosítását a határozathoz csatolt 11.1. sz. mellékletek szerint elfogadja.

102/2017. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a ,,Slovenščina v družini – srečanje v Porabju'' esemény kapcsán felmerülő költségek finanszírozása céljából bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.
A finanszírozás forrása az OSZÖ 2017. évi költségvetése.

103/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló beszámolóját a 2017. évben végzett tevékenységéről az 1.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

104/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 102/2017. (X. 19.) OSZÖ határozatát a következők szerint módosítja:
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a ,,Slovenščina v družini – srečanje v Porabju’’ esemény kapcsán felmerülő költségek finanszírozása céljából bruttó 124 070 Ft összeg kerüljön kifizetésre.
A finanszírozás forrása az OSZÖ 2017. évi költségvetése.

105/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. számú, a Pável Ágoston mellszobor avatás költségeiről a csatolt 3.1. számú, és a ,,Slovenščina v družini - srečanje v Porabju'' esemény költségeiről szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltr 3.2.számú melléklet szerint elfogadja.

106/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 4. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

107/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Károly elnökhelyettes Úr
beszámolóját a 2017. évben végzett tevékenységéről az 5.1. sz. melléklet szerint
elfogadja.

108/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kovács Andrea Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2017. évben végzett tevékenységéről a 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

109/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy az elnök részére történő plusz egy havi tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalban Ropos Márton OSZÖ elnök részt vegyen.

110/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat egyetért azzal, hogy Ropos Márton elnök munkájának elismeréseként plusz egy havi tiszteletdíjban részesüljön.

111/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Lázár Éva Oktatási Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2017. évben végzett tevékenységéről a 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

112/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése MukicsnéKozár Mária Kulturális Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2017. évben végzett tevékenységéről a 8.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

113/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2017. év III. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 9. sz. melléklet szerint.

114/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye »Zenés, kulturális évzáró est« anyanyelvi kulturális örökség ápolása és hagyományőrzés témában; illetve a közreműködők és szereplők vendéglátása céljából maximum bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

115/2017. (XI.30.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2017. évi Évzáró rendezvényére maximum bruttó 150 000 Ft, az OSZÖ 2018. évi naptárának elkészítésére pedig bruttó 139 700 Ft összeg kifizetését hagyja jóvá.