1/2016. (I.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése
1. megismerve az európai területi együttműködési csoportosulásban, mint a határ menti együttműködés új intézményi formájában rejlő elvi lehetőségeket, kinyilvánítja szándékát, hogy a szükséges feltételek fennállása esetén alapító tagja legyen a Rábavidék-Muravidék (Porabje-Pomurje) munkanevű európai területi együttműködési csoportosulásnak;
2. felhatalmazza az elnököt, hogy az 1. pontbeli szándéknyilatkozat alapján az európai területi együttműködési csoportosulás létrehozásának jogi, adminisztratív és pénzügyi feltételeit vizsgálja meg, ez ügyben a szükséges tárgyalásokat teljes körűen, de kötelezettségvállalás nélkül folytassa le és ezek eredményéről a közgyűlést, legkésőbb 2016.12.31. napjáig tájékoztassa;
3. a 2. pont szerint megvizsgált feltételekkel való egyetértése esetén, a közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzatnak az európai területi együttműködési csoportosulásban való részvételéről külön határozatban dönt.

2/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. §. (1) g pont alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. b) pontja alapján Támogatási Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására a határozathoz csatolt melléklet szerint.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 57. alcím- 10. az Országos Szlovén Önkormányzat és Média jogcímcsoport.
A finanszírozás összege: 24,64 m Ft.

3/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport terhére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft., - mint a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. a, pontja alapján nemzetiségi önkormányzati intézmény részére – külön megállapodás alapján átadásra kerülő 2016. évi támogatás összegét 34,9 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 58. alcím- 10. Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport.

4/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetségével, mint a Szlovén Kulturális és Információs Központ működtetőjének tulajdonosával a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. a) pontjára hivatkozással - a határozathoz csatolt melléklet szerint- Támogatási Megállapodást kössön. Az OSZÖ Közgyűlése a megállapodás alapján átadásra kerülő 2015. évi működési támogatás összegét 4 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 58. alcím- 10. Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport.

5/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2016. évi költségvetését alátámasztó előterjesztéseket megismerte, azokkal egyetért és ezek alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének következő rendes ülésére - az előterjesztés szerinti mellékletek alapján - terjessze a Közgyűlés elé az Országos Szlovén Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozat - tervezetét.

6/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2016. január 1-i hatállyal Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének - tiszteletdíját bruttó: 347 850,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezzel egyidejűleg a 105/2014.(XI.08.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

7/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2016. január 1 – i hatállyal Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettesének - tiszteletdíját bruttó: 95 000,- Ft/hó összegben állapítja meg. Ezzel egyidejűleg a 106/2014.(XI.08.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

8/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2016. január 1–i hatállyal Kovács Andrea, az Országos Szlovén Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnökének - tiszteletdíját bruttó: 70 000,- Ft/hó összegben állapítja meg. Ezzel egyidejűleg a 107/2014.(XI.08.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

9/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2016. január 1– i hatállyal Lázár Éva, az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsági elnökének - tiszteletdíját bruttó: 60 000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezzel egyidejűleg a 108/2014.(XI.08.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

10/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2016. január 1 – i hatállyal Mukicsné Kozár Mária, az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottsági elnökének - tiszteletdíját bruttó: 60 000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezzel egyidejűleg a 109/2014.(XI.08.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

11/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2016. január 1- i hatállyal a bizottsági tagságot is ellátó képviselők - tiszteletdíját bruttó: 18 000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezzel egyidejűleg a 111/2014.(XI.08.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

12/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése alapján 2016. január 1– i hatállyal a képviselők - tiszteletdíját bruttó: 14 400,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezzel egyidejűleg a 110/2014.(XI.08.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

13/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján, a következőket határozza meg:
I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2016. február 29-i hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 97 Ft /nap;
b) ebéd: 311 Ft/nap;
c) uzsonna: 84 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 491 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 113 Ft /nap;
b) ebéd: 345 Ft /nap;
c) uzsonna: 97 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 555 Ft/ nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

14/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte - csatolt melléklet szerinti tervezet alapján - felhatalmazza az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

15/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. alapján, a következőket határozza meg:
I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2016. február 29-i hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 95 Ft /nap;
b) ebéd: 316 Ft/nap;
c) uzsonna: 76 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 488 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 113 Ft /nap;
b) ebéd: 408 Ft /nap;
c) uzsonna: 103 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 624 Ft / nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

16/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte - csatolt melléklet szerinti tervezet alapján - felhatalmazza az intézmény vezetőjét az Antiskid Kft.-vel, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

17/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 4.1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 4.2. számú melléklet szerint elfogadja.

18/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 5. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

19/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Vas Megye Közgyűlése által kiírt Pável Ágoston Emlékplakett Díjra jelöli Korpics Lászlót a szlovén nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében végzett példaértékű tevékenységéért.

20/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a „Rábavidéki Szlovének Rönkhúzása” alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 2 500 000 Ft összeget használjon fel, melynek fedezete az OSZÖ 2016. évi költségvetése.

21/2016. (I.21.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a Szlovén Kultúra Napja alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 420 000 Ft összeget használjon fel melynek fedezete az OSZÖ 2016. évi költségvetése.

22/2016. (II. 11.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

23/2016. (II.11.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2015. évi
költségvetésről szóló 18/2015. (II.12.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 512 065 e/Ft-ban állapítja meg. Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 57 493 e/Ft-tal nőtt
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 512 065 e/Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 57 493 e/Ft-tal nőtt/.)
3. A 18/2015. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 2.1. számú melléklet tartalmazza.

24/2016. (II.11.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a csatolt 3.4 sz. melléklet szerint elfogadja az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatás és teljesítményértékelő rendszeréről szóló 2016. évi szabályozást.

25/2016. (II.11.) OSZÖ határozat
Az önkormányzat közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg a nemzetiségi önkormányzat 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervét.
1. Saját bevételek:
A nemzetiségi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege

2017.

év

2018.

év

2019.

év

össz

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

esedékessége,

rendszeressége

       
           

Összesen

       

Saját bevételek összesen 

(a) ponttól az f) pontig)

0

0

0

0

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege

2017

év

2018

év

2019

év

össz

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele  jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

0

0

0

0

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

       
             

Összesen

       

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:

(a) ponttól az f) pontig)

0

0

0

0

26/2016. (II.11.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása.

27/2016. (II.11.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József
Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015/2016. tanévének I. félévi munkájáról
szóló beszámolót megtárgyalta és a 4.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

28/2016. (II.11.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015/2016. tanévének I. félévi munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta és az 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

29/2016. (II.11.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 5 szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2016/2017. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2016. április 26. (kedd) 7- 12 óráig és 2016. április 27. (szerda) 12- 17 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2016/2017. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

30/2016. (II.11.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 9982 Apátistvánfalva, Fő út 84. szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2016/2017. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2016. május 2. (hétfő) 9- 13 óráig és 2016. május 3. (kedd) 13- 17 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2016/2017. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

31/2016. (II.11.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 8. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 8.1. számú melléklet szerint elfogadja.

32/2016. (III.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 371/2012. (XII.31.) Korm rendelet 55. §. (6) bekezdése alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 2015. évi éves ellenőrzési jelentését a csatolt 1.1.sz. melléklet szerint elfogadja

33/2016. (III.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján az érintett költségvetési szervek által záradékolt és a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett a »Intézményi étkezési térítési díjakkal kapcsolatos ellenőrzés« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 2.1. sz. melléklet alapján a következő intézkedési terv szerint elfogadja.

A szerződés előírásainak betartása végett készüljön egy külön nyilvántartás, hogy az adagszám módosítását, nyilvántartását milyen írásos megoldással lehet biztosítani a szolgáltatók vonatkozásában.
Intézkedés:

A Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződés előírásai alapján Igénybevételi elszámolás, illetve készül a tárgyhavi számlák mellékleteként.

Felelős:hivatalvezető

Határidő: 2016. április 1.

A térítési díjak szedésének menetét szabályzatban írja elő a fenntartó Országos Szlovén Önkormányzat.
Intézkedés:

A Térítési díjak beszedésének és elszámolásának szabályzata előkészítés és egyeztetés alatt van.

Felelős:hivatalvezető

Határidő: 2016. április 30.

Az étkezések nyilvántartását a jövőben sokkal pontosabban kell vezetni, és be kell építeni egy kontrollpontot is a folyamatba (az elkészült nyilvántartások ellenőrzése)
Intézkedés: az elkészült nyilvántartások ellenőrzését a kijelölt munkatárs (meghatalmazás alapján) esetileg szúrópróbaszerűen ellátja.

Felelős:hivatalvezető által kijelölt munkatárs

Határidő: folyamatos

Az elszámolás dokumentumai legyenek egységesek.
Intézkedés:

Az elszámolások dokumentumai egységesítésre kerülnek az előkészítés alatt lévő szabályzat részeként.

Felelős:hivatalvezető

Határidő: 2016. április 30.

Egy ember feleljen a térítési díjakkal kapcsolatos nyilvántartásokért a jövőben, így bármilyen ilyen jellegű dokumentumon az ő aláírása szerepeljen.
Intézkedés:

A feladatok ellátását a kijelölt dolgozó vonatkozásában munkaköri leírás tartalmazza.

Felelős:hivatalvezető által kijelölt munkatárs munkaköri leírás szerint

Határidő: azonnal

34/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 3. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 3.1. számú, a Rábavidéki Szlovének Rönkhúzása- Kétvölgy 2016. és a Szlovén Kultúra Napja rendezvények költségeiről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 3.2. melléklete szerint elfogadja.

35/2016. (III.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 4. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

36/2016. (III.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 5. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

37/2016. (III.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja és az intézmény 2016. évi költségvetése terhére biztosítja a beiskolázási terv végrehajtásához szükséges finanszírozási fedezetet.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen és motiválja az intézmény munkatársait a továbbképzési lehetőségek kihasználására, a szakos ellátottság további javítása érdekében a szükséges képzettségek megszerzésére.

38/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja és az intézmény 2016.évi költségvetése terhére biztosítja a beiskolázási terv végrehajtásához szükséges finanszírozási fedezetet.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen és motiválja az intézmény munkatársait a továbbképzési lehetőségek kihasználására, a szakos ellátottság további javítása érdekében a szükséges képzettségek megszerzésére.

39/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján:

1. a heti nyitvatartási idő a 2016/2017. nevelési évben hétfőtől péntekig:

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegységben (9985 Felsőszölnök, Templom út 5.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 7- 17 óráig
Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Óvoda intézményegységben (9982 Apátistvánfalva, Fő út 84.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 6.30- 16.30 óráig tart.

2. a 2016/2017. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2016. július 1- től – 2016. július 22-ig. [zárva tart: 2016. július 25. – 2016. augusztus 31.-ig]
Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2016. július 1- től – 2016. július 22-ig, illetve 2016. augusztus 22- től- 2016. augusztus 31-ig. [zárva tart: 2016. július 25.- 2016. augusztus 21.-ig]
A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket, továbbá a Közgyűlés utasítja az intézményvezetőket, hogy tájékoztassák a szülőket az óvoda nyári karbantartási leállásának ideje alatt a nyitva tartó óvodákban való elhelyezhetőség módjáról és feltételeiről.

40/2016. (III.31.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2016. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

41/2016. (III.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ és költségvetési szervei Közbeszerzési szabályzatát a 10.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

42/2016. (III.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ és költségvetési szervei Közbeszerzési szabályzatát a 11.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

43/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót a csatolt melléklet szerint elfogadja.

44/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Emberi Erőforrások Minisztériumával megkötött 7231-1/2016/NEFO sz. Támogatási szerződés alapján a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX./20./56. „Nemzetiségi támogatások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Szlovén Rádió műszaki fejlesztésére vissza nem térítendő 1 500 000 Ft összeg határozathoz csatolt támogatási szerződés szerinti feltételek melletti továbbutalását hagyja jóvá a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

45/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 2/2016. (I.21.) OSZÖ határozat alapján létrejött 26-3/2016. számú Támogatási megállapodás módosítását a csatolt 14.1 sz. melléklet szerint.

46/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 4/2016. (I.21.) OSZÖ határozat alapján létrejött 25-3/2016. számú Támogatási megállapodás módosítását a csatolt 15.1. sz. melléklet szerint.

47/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 3/2016. (I.21.) OSZÖ határozat alapján létrejött 1-4/2016. számú Támogatási megállapodás módosítását a csatolt 16.1. sz. melléklet szerint.

48/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 3/2015. (I.22.) OSZÖ határozat alapján létrejött 58-4/2015. számú Támogatási megállapodás módosítását a csatolt 17.1. sz. melléklet szerint.

49/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 6/2015. (I.22.) OSZÖ határozat alapján létrejött 58-3/2015. számú Támogatási megállapodás módosítását a csatolt 18.1. sz. melléklet szerint.

50/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a 4/2015. (I.22.) OSZÖ határozat alapján létrejött 38-2/2015. számú Támogatási megállapodás módosítását a csatolt 19.1. sz. melléklet szerint.

51/2016. (III.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.) támogatás iránti kérelmének helyt ad, és a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeumban a digitális terepasztal animáció szlovén nyelvű lokalizálásához 150.000 Ft támogatást biztosít.

52/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapítói okirata és az Oszágos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 89/2009. (IX.15.) számú határozata alapján az ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.) éves beszámolási kötelezettségének részeként ismertetett 2015. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 1.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

53/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Szlovén
Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 13 321 e Ft eszköz- forrás egyezőséggel; a 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján az összes bevételét 48 468 e Ft; összes ráfordítását
50 657 e Ft összegben – 2189 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő – 1.2.sz. mellékletek szerint.
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2015. évi adózott eredmény teljes összegét (- 2189 e Ft) eredménytartalékba helyezze.

54/2016. (IV. 29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 2.1.sz. melléklet szerint 51 684 e Ft tervezett bevétellel és 51 684 e Ft kiadással elfogadja.
- Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése és a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a pályázati bevételek teljesüléséről negyedévente tájékoztatást kér a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.
- A pályázati bevételek nem terv szerinti teljesülése esetén a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos intézkedések megtételére elsődlegesen az ügyvezető igazgató, mint a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. képviselője jogosult, a tulajdonos tájékoztatása és –adott intézkedések megtétele esetén- engedélye mellett, illetve javaslata alapján.
Az üzleti terv 1. sz. mellékleteként az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkoztatottainak béren kívüli juttatás rendszeréről szóló 2016. évi szabályozást.

55/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata és a Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendjében meghatározott éves beszámolási kötelezettségének eleget téve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2015. évi beszámolóját a 3.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

56/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§. b, pontja, illetve 10.§. (6) bekezdése alapján a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának 2015. évi finanszírozásáról, illetve felhasználásának elszámolásáról csatolt 4.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

57/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§. b, pontja, illetve 10.§. (6) bekezdése alapján a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Szlovén Kulturális és Információs Központ 2015. évi működési célú támogatásának felhasználására, illetve elszámolására vonatkozóan a csatolt 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

58/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető 2015. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

59/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. §. (4) e, pontja alapján az OSZÖ hivatalvezetője 2015. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

60/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja:

LETÖLTÉS

61/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 110. §-a, az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 44/A §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés c) pontja előírásainak megfelelően az OSZÖ és költségvetési szervei 2015. évi vagyonkimutatását a határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja.

62/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 9. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 9.1. számú melléklet szerint elfogadja.

63/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
1. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 138.§.- a alapján 2014. november 10-én a megszűnt Székesfehérvári Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat vagyonát átvette.
Az Országos Szlovén Önkormányzat részére a megszűnt székesfehérvári Szlovén Nemzetiségi Önkormányzattal szemben fennálló 121 100 Ft összegű követelésből 2016. év április hó 29. napjáig 21 500 Ft összeg került befizetésre.
2. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv 66. §-a, illetve az Áht. 97. § (3)
bekezdése valamint az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 116/2015. (XII.03.) OSZÖ határozatával elfogadott »az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló« szabályzat 41. §.- a alapján- a megszűnt székesfehérvári Szlovén Nemzetiség Önkormányzattal szemben jelenleg fennálló 99 600 Ft követelést elengedi.

64/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó és egyeztetett »Térítési díjak beszedésének és elszámolásának szabályzata« dokumentumot a csatolt 11.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

65 /2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Emberi Erőforrások Minisztériumával megkötés alatt álló 7232-2/2016/NEFO sz. Támogatási szerződés alapján a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX./20./56. „Nemzetiségi támogatások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Szlovén Kulturális és Információs Központ felújítására vissza nem térítendő 20 00 000 Ft összeg határozathoz csatolt támogatási szerződés szerinti feltételek melletti továbbutalását hagyja jóvá a Magyarországi Szlovének Szövetsége részére.

66/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 13.1. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított egyetértése kapcsán.

67/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a „Rábavidéki Szlovének Rönkhúzása” örökség elem Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 2016. május 15-16-án történő bemutatása céljából utazási, nyomdatechnikai,- vendéglátásra vonatkozó és egyéb dologi költségek finanszírozására - az OSZÖ 2016. évi költségvetésében tervezettek alapján - bruttó 250 000 Ft összeg kifizetésre kerüljön.

68/2016. (IV.29.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a szlovén nyelvet tanuló diákok részére tartandó Szavalóverseny lebonyolítása céljából utazási, vendéglátásra vonatkozó és egyéb dologi (papír, írószer) költségek finanszírozására - az OSZÖ 2016. évi költségvetésében tervezettek alapján - bruttó 95 000 Ft összeg kifizetésre kerüljön.

69/2016. (VI.04.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú melléklet szerint elfogadja.

70/2016. (VI.04.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2016. évi költségvetésről szóló 26/2016.(II.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 433 408 472 Ft-ban állapítja meg. Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 5 788 472 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetés kiadási főösszegét 433 408 472 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 5 788 472 Ft-tal nőtt/.)
3. A 26/2016. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

71/2016. (VI.04.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2016/2017. nevelési év vonatkozásában – a készségtárgyak összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján- 8 általános iskolai osztály és elhelyezési okok miatt 2 napközis csoport indítását jóváhagyja.

72/2016. (VI.04.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2016/2017. nevelési év vonatkozásában - a készségtárgyak összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján - 8 általános iskolai osztály és 1 vegyes napközis csoport indítását jóváhagyja.

73/2016. (VI.04.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 5.1. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

74/2016. (VI.04.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése »szlovéniai Szakmai Tanulmányút« lebonyolítása céljából a nemzetiségi szervezetek közti együttműködés témában az OSZÖ 2016. évi munkaterve alapján maximum bruttó 500 000 Ft összeg kifizetését engedélyezi a résztvevők vendéglátása, utazási költség és egyéb dologi kiadások vonatkozásában az OSZÖ 2016. évi költségvetése terhére.

75/2016. (VI.04.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése »A szlovén nemzetiségi önkormányzatok V. szakmai és sportnapja« rendezvény lebonyolítása céljából – az OSZÖ 2016. évi munkaterve alapján – a nemzetiségi önkormányzatok közti együttműködés témában maximum bruttó 380 000 Ft összeg kifizetését engedélyezi a résztvevők vendéglátása és egyéb dologi költségek vonatkozásában az OSZÖ 2016. évi költségvetése terhére.

76/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1. és 1.1 számú melléklet, illetve elhangzott kiegészítés szerint elfogadja.

77/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 67/2016. (IV.29.) OSZÖ határozatát a következők szerint módosítja: az OSZÖ Közgyűlése elfogadja, hogy a „Rábavidéki Szlovének Rönkhúzása” örökség elem Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 2016. május 14-15-én történő bemutatása céljából utazási, nyomdatechnikai,- vendéglátásra és zeneszolgáltatásra vonatkozó költségek finanszírozására - az OSZÖ 2016. évi költségvetésében tervezettek alapján - bruttó 336 812 Ft összeg kifizetésre került.

78/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 2.1. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

79/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 3.1. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

80/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2016. évi költségvetésről szóló 26/2016.(II.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 433 408 472 Ft-ban állapítja meg. Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 5 788 472 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetés kiadási főösszegét 433 408 472 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 5 788 472 Ft-tal nőtt/.)
3. A 26/2016. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

81/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett »Az Állami Számvevőszék által tett javaslatokra adott intézkedési terv megvalósulásának vizsgálata« téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 5.1. sz. melléklet alapján elfogadja.

82/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2016. év I. féléve viszonylatában elfogadja a csatolt 6.1. sz. melléklet szerint.

83/2015. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozathoz csatolt 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

84/2016. (VI.04.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015/2016. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 8.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

85/2016. (VI.04.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015/2016. tanévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 9.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

86/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Pedagógiai programjának módosításával a következők szerint egyetért:
- a csatolt óratervi táblával és azt tartalmazó óraszámemeléssel aszerint, hogy a nemzetiségi irányelvekkel összhangban kell a kétnyelvűség követelményeit teljesíteni.
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy az óraszámemeléssel járó többletfeladat-elosztás során törekedjen az arányos terhelés kialakítására.
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy az intézmény módosított Pedagógia Programját a fenntartói döntéssel összhangban, egységes szerkezetben 15 napon belül nyújtsa be a fenntartó részére.

87/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Pedagógiai programjának módosításával a következők szerint egyetért:
- a csatolt óratervi táblával és azt tartalmazó óraszámemeléssel aszerint, hogy a nemzetiségi irányelvekkel összhangban kell a kétnyelvűség követelményeit teljesíteni.
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy az óraszámemeléssel járó többletfeladat-elosztás során törekedjen az arányos terhelés kialakítására.
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy az intézmény módosított Pedagógia Programját a fenntartói döntéssel összhangban, egységes szerkezetben 15 napon belül nyújtsa be a fenntartó részére.

88/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése
1. az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége, valamint a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. október 24-én; az Országos Szlovén Önkormányzat- a Magyarországi Szlovének Szövetsége- Szentgotthárd Város Önkormányzata- Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum között 2015. május hó 25-én aláírt megállapodások vonatkozásában – a Kulturális Bizottság javaslata alapján- eredményesnek ítéli az együttműködést és elfogadja az erről szóló tájékoztatót a csatolt 12.3 sz. melléklet szerint.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat, a Magyarországi Szlovének Szövetsége, illetve a Vas Megyei Önkormányza és a Szlovén Nemzetiségi Szószólói Kabinet között 2015. május hó 28-án aláírt Együttműködési Megállapodás vonatkozásában – a Kulturális Bizottság javaslata alapján- külön értékelést kezdeményez.

89/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarországi Szlovénekért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló szabályzatot a csatolt 13.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

90/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői feladatainak átmeneti ellátására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az OSZÖ Közgyűlés következő rendes ülésére a hivatalvezetői feladatok határozott idejű ellátására vonatkozó javaslatot az 1. számú variáció szerint terjessze elő.

91/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és fenntartásában működő köznevelési intézmények feladatellátási helyéül szolgáló ingatlanok tulajdonosi jogával rendelkező helyi önkormányzatok közötti vagyonkezelői szerződés- tervezeteket megismerte és a következők szerint határoz: az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a vagyonkezelői szerződések aláírása céljából a szükséges tárgyalásokat megkezdje az érintett tulajdonosi joggal rendelkező helyi önkormányzatok képviselőivel.

92/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ az „Országos Szlovén Találkozó” alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 2 700 000 Ft összeget használjon fel, melynek fedezete az OSZÖ 2016. évi költségvetése.

93/2016. (VIII.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye a „kis Triglavtól” a Triglavig, mint a Szlovénség Szimbóluma zarándoklat jegyében „nyelvi örökség megőrzése és fejlesztése” témában a felmerülő költségek (szállás biztosítása) finanszírozása céljából bruttó 100 235 Ft összeg kerüljön kifizetésre. A finanszírozás forrása az OSZÖ 2016. évi költségvetése.

94/2016. (IX.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerint fogadja el az elnök beszámolóját 2015. 06.28 - 2016.09.03. időszak tevékenységéről.

Felelős: Ropos Márton
Határidő: Azonnal

95/2016. (X.19.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a jegyzőkönyhöz csatolt 1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.1. számú, és az Országos Szlovén Találkozó költségeiről szóló beszámolót a csatolt 1.2. számú melléklet szerint elfogadja.

96/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 2.1. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

97/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 3.1. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

98/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2016. évi költségvetésről szóló 26/2016. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 455 977 151 Ft-ban állapítja meg. Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 710 434 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetés kiadási főösszegét 455 977 151 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 710 434 Ft-tal nőtt/.)
3. A 26/2016. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

99/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési terv-javaslatát a következők szerint:
1. A Szlovén Rádiónak, a Porabje újságnak szerződés alapján nyújtott támogatások ellenőrzése.
2. A selejtezések menetének ellenőrzése

100/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala 2017. évi kockázatelemzését a csatolt 6.1. sz. melléklet szerint megtárgyalta és jóváhagyta.

101/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2017. évi munkatervét a csatolt 7.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

102/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Nemzetiségi Támogatási Albizottságba Ropos Mártont delegálja.

103/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozathoz csatolt 9.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

104/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, illetve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123.§. (1)-(2) bekezdése szerint az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának vezetője (Kovács Anita hivatalvezető) átmeneti távolléte idejére a megbízott hivatalvezetőt Lasitsné Labricz Andrea pénzügyi munkakörben dolgozó hivatali munkatárs személyében megerősíti.
Lasitsné Labricz Andrea megbízott hivatalvezető illetményét havi bruttó 310 000 Ft összegben állapítja meg az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése.
A hivatalvezető az éves költségvetésben meghatározottak szerint jogosult egyéb,- béren kívüli juttatásra.

105/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkrmányzat Közgyűlése a 2016. szeptember 3-i Országos Szlovén Találkozó rendezvény előkészítésében és kivitelezésében nyújtott közreműködéséért köszönetét fejezi ki Szakonyfalu település önkormányzatának, intézményeinek, szlovén nemzetiségi önkormányzatának, civil szervezeteinek és lakosságának. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése külön köszönetét fejezi ki Rogán Valéria Polgármester Asszonynak a programmal kapcsolatos feladatok magas szintű koordinálása és végrehajtása terén kifejtett tevékenységéért és aktivitásáért.

106/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Budapesti Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű programja „Vidám zenészek – Veseli goslarge koncertje” a szlovén anyanyelvi kultúra és művészeti örökség megőrzése témában a koncert kapcsán felmerülő lebonyolítási és szervezési költségek fedezetéül bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre, melynek fedezete az OSZÖ 2016. évi költségvetése.

107/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Nyugat- magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikációs Intézet XVI. Nemzetközi Szlavisztikai Napjai kapcsán szervezett konferencia előadás- anyagát tartalmazó Gyűjteményes kötet nyomdai kiadásához 70 000 Ft + 5 % áfa összegben járul hozzá az OSZÖ költségvetése terhére.

108/2016. (X.19.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Pável Ágoston emlékév kapcsán a budapesti megemlékezés vonatkozásában a rendezvényre érkező előadók, tudósítók és közreműködők, illetve érdeklődök szállításának okán felmerülő költségek finanszírozására bruttó 350 000 Ft összeg kifizetését hagyja jóvá az OSZÖ 2016. évi költségvetése terhére.

109/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
1. Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a MURABA Európai Területi Társulás megalakításával egyetért, annak alapítóként tagja kíván lenni. A Közgyűlés a 1.1 a MURABA ETT Egyezményét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
- a 3.2. pont kiegészítése az alábbiak szerint: „ 3.2. a fiatalok helyben tartása alternatív foglalkoztatási lehetőségek kidolgozásával, terjesztésével, valamint ehhez kapcsolódó oktatás, gyakorlati képzés bevezetése; a nők és hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának és életkörülményeinek javítása vállalkozói kezdeményezésekbe való bevonásukkal”
- további pontként javasolja bevonni: „3.12. régió belső társadalmi kapcsolatait erősítő együttműködések és intézményi kapcsolatok fejlesztése, szélesítése a kultúra-művelődés, a szabadidő eltöltés és a sport területén.”
1.2 a MURABA ETT Alapszabályát az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
- a távolléti szavazás (III.2.2. pont) lehetőségét javasoljuk kivenni az Alapszabályból 2. felhatalmazza az elnököt, hogy a magyar és szlovén jóváhagyó hatóságokkal a szükséges tárgyalásokat teljes körűen folytassa le, majd amennyiben a hatóságok az Egyezmény- és Alapszabály-tervezetekhez lényegi változtatási javaslatot nem tesznek, az Országos Szlovén Önkormányzat tagi részvételével kapcsolatos kérelmet – önállóan vagy a másik magyar tagjelölttel együtt - a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz hivatalosan nyújtsa be és az ezzel kapcsolatos jóváhagyási eljárásban az Országos Szlovén Önkormányzatot teljes körűen képviselje; amennyiben az eljáró hatóságok az Egyezmény- és Alapszabály-tervezetéhez lényegi változtatási javaslatot tesznek, a dokumentumok tartalmát a közgyűlés újratárgyalja, és a változtatások elfogadását követően kerülhet sor a jóváhagyás iránti kérelem benyújtására;
3. felhatalmazza az elnököt, hogy a 2. pont szerinti jóváhagyás megszerzését követően teljes körűen képviselje az Országos Szlovén Önkormányzatot a MURABA ETT nyilvántartásba vételi eljárásában, egészen a szervezet jogerős bejegyzéséig.

110/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 2. számú; a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 2.1. számú melléklet és elhangzott kiegészítés szerint elfogadja.

111/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 3.1. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

112/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 4.1. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

113/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységéről az 5.1.sz. melléklet és elhangzott kiegészítés szerint elfogadja.

114/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Károly elnökhelyettes Úr beszámolóját a 2016. évben végzett tevékenységéről a 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

115/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kovács Andrea Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről az 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

116/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Lázár Éva Oktatási Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről a 8.1 sz. melléklet szerint elfogadja.

117/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Mukicsné Kozár Mária Kulturális Bizottsági elnök beszámolóját a Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről a 9.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

118/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) alapító okiratát a határozathoz csatolt 10.1. sz. melléklet szerint módosítja.

119/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) alapító okiratát a határozathoz csatolt 10.2. sz. melléklet szerint foglalja egységes szerkezetbe.

120/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és fenntartásában működő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény feladatellátási helyéül szolgáló ingatlanok tulajdonosi jogával rendelkező helyi önkormányzatok közötti vagyonkezelői szerződés-tervezetet megismerte és a következők szerint határoz:
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét az Országos Szlovén Önkormányzat és fenntartásában működő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény feladatellátási helyéül szolgáló ingatlanok tulajdonosi jogával rendelkező helyi önkormányzatok közötti vagyonkezelői szerződés aláírására.

121/2016. (XII.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2016. évi „Évértékelő és Évzáró” ülését követő vacsora kiadásának finanszírozására maximum bruttó 127 000 Ft, az OSZÖ 2017. évi naptárának elkészítésére pedig bruttó 127 000 Ft összeg kifizetését hagyja jóvá.