1/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2018.évi költségvetését alátámasztó előterjesztéseket megismerte, azokkal egyetért, és ezek alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének következő rendes ülésére - az előterjesztés szerinti mellékletek alapján - terjessze a Közgyűlés elé az Országos Szlovén Önkormányzat 2018. évi költségvetési határozat-tervezetét.

2/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. §. (1) g pont alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. mellékletének III. fejezetének 1/gb. pontja alapján Támogatási Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására a határozathoz csatolt melléklet szerint.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/57. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása előirányzat.
A finanszírozás összege: 28,64 m Ft.

3/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport terhére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft., - mint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. mellékletének III. fejezetének 1/ga. pontja alapján nemzetiségi önkormányzati intézmény részére – külön megállapodás alapján átadásra kerülő 2018. évi támogatás összegét 34,9 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/58. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása előirányzat.

4/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetségével, mint a Szlovén Kulturális és Információs Központ működtetőjének tulajdonosával a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. mellékletének III. fejezetének 1/ga. pontja alapján – a határozathoz csatolt melléklet szerint- Támogatási Megállapodást kössön. Az OSZÖ Közgyűlése a megállapodás alapján átadásra kerülő 2018. évi működési támogatás összegét 4 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/58. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása előirányzat.

5/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján, a következőket határozza meg:
I. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2018. március 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 106 Ft /nap;
b) ebéd: 343 Ft/nap;
c) uzsonna: 93 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 542 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 124 Ft /nap;
b) ebéd: 380 Ft /nap;
c) uzsonna: 107 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 611 Ft/ nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

6/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

7/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a jegyzőkönyvhöz csatolt 4. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 4.1. számú, ésaz OSZÖ és a Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű - Zenés, kulturális évzáró est« rendezvényéről, valamint az OSZÖ 2017. évi záró vacsorájáról és a 2017. évi naptárának elkészítéséről szóló pénzügyi beszámolókat a csatolt 4.2. számú melléklet szerint elfogadja.

8/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 5. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

9/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 6. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

10/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat a Mesesziget Óvoda székhely óvodájának (9983 Alsószölnök, Fő út 31.) fenntartói jogát nem kívánja átvenni.
A Közgyűlés felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy tájékoztassa az intézmény fenntartóját a döntésről.

11/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Mesesziget Óvoda tagóvodájának (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) fenntartói jogát átveszi abban az esetben, ha az intézmények hosszú távú működéséhez szükséges garanciák és egyéb feltételek biztosítva vannak. Ennek érdekében a Közgyűlés felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársággal és az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságával, valamint az intézmény fenntartójával.

12/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a Szlovén Kultúra Napja alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 323 000 Ft összeget használjon fel melynek fedezete az OSZÖ 2018. évi költségvetése.

13/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése alábbi elismerések adományozására tesz javaslatot a Vas Megyei Közgyűlés részére:
- Lang Rezsőné részére „VAS MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Nemzetiségek Tagozata” elismerés
- Lázár Éva részére „PÁVEL ÁGOSTON EMLÉKÉREM”

14/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Budapesten élő rábavidéki szlovén származású zenekedvelők által alapított „Špajsni-flajsnimuzikanti” hagyományőrző zenekar 2018. januárjától az Országos Szlovén Önkormányzat kulturális csoportja legyen.

15/2018. (I.18.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét arra, a „Magyarországi, Rába-vidéki szlovén nemzetiségi oktatás támogatása” című projekt keretében meghatározott feladatok ellátására fél éves időtaramra írja alá Valerija Perger megbízási szerződését.