APÁTISTVÁNFALVI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA/DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ŠTEVANOVCI

 

Cím: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 117.

Naslov: Števanovci, Glavna ulica 117.

Telefon: + 36 94 / 436-006

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.apatiiskola.hu/index.php?content=8

 

 


A 2019-es óvodai beiratáshoz kapcsolódó információk: Apátistvánfalva


 

Az iskola életéről és tevékenységéről bővebb információkat a http://www.apatiiskola.hu/index.php?content=8 honlapon találhat!


  

VPIS OTROK V VRTEC
Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci, šolsko leto 2018/2019

Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da bo vpis otrok v vrtec


v sredo, 9. maja 2018 od 8. do 13. ure
v četrtek, 10. maja 2018 od 13. do 16. ure


v ustanovi na naslovu 9982 Števanovci, Glavna cesta 117.


Sprejem, prevzem otroka v vrtec se izvaja na osnovi prijave. (Nkt.49.§. (1) bek.)
Prijavite se lahko v navedenem času v občinskem vrtcu, ki je pristojen po vašem prebivališču oziroma izbranem vrtcu, ki ni v občinski lasti. Uredba EMMI (20/2012 (VIII.31.) 1. odst. 20. člena)
K vpisu pričakujemo otroke:
- ki bodo do 31. avgusta 2018 dopolnili 2,5 oziroma tretje leto starosti,
- ki so že dopolnili 3. leto starosti, vendar še ne obiskujejo vrtca.
Prosimo vas, da na osnovi 3. odstavka 20. člena Uredbe EMMI 20/2012. (VIII.31.) za vpis s seboj prinesete:
- otrokov izpis iz rojstne matične knjige,
- uradno izkaznico z osebno številko in podatki o prebivališču otroka,
- kartico zdravstvenega zavarovanja otroka,
- uradno izkaznico z osebno številko in podatki o prebivališču starša.
- v primeru mladoletnega otroka brez madžarskega državljanstva morajo starši predložiti dokazilo o tem, s kakšnim namenom se otrok zadržuje na Madžarskem (Nkt.92.§.)

Nadalje:


- zdravniško dokumentacijo o morebitnih boleznih otroka,
- potrebne dokumente (sklep notarja samouprave, dokazilo uradnega organa) v kolikor je otrok večkratno socialno prizadet oziroma je treba zagotoviti njegovo dnevno oskrbo.
V skladu z določbami 4. odstavka 24. člena Uredbe EMMI 20/2012. (VIII. 31.) za vzgojno-izobraževalni zavod ni bila določena meja okoliša.
Vrtec opravlja tudi integracijo otrok s posebnimi potrebami in njihovo sodelovanje z zdravimi otroki. V skladu s 25. točko 4. člena zakona CXC iz leta 2011 za otroka s posebnimi potrebami šteje otrok, ki na osnovi mnenja strokovne komisije zahteva posebno obravnavo zaradi motenj avtizma in zanj za mesto vzgoje in izobraževanja določi zgoraj imenovano ustanovo.
Pravni pouk: V skladu s 2. in 3. odstavkom 37. člena zakona CXC iz leta 2011 o javni vzgoji in izobraževanju lahko starši v zvezi s sprejemom oziroma izključitvijo iz vrtca sprožijo postopek o kršenju interesov otroka pri upravljavcu ustanove v roku 15 dni od dneva prejema informacije.
Vpis v vrtec sam po sebi ne pomeni tudi sprejema. Obvestilo o rezultatu vpisnega postopka bo vodja vrtca poslal staršem oziroma zakonitemu zastopniku.

Točka a) 247. člena zakona II. iz leta 2012 o prekrških, o prekrškovnem postopku in evidenčnem sistemu prekrškov določa, prekršek stori starši oziroma zakoniti zastopniki, ki otroka, za katerega so določeni kot nadzorniki oziroma skrbniki, ne vpišejo pravočasno v vrtec.

Prvi dan vzgojno varstvenega dela v vrtcu: 3. september 2018
V kolikor ima otrok v enem vzgojnem letu več kot 10 dni neopravičenega izostanka, je vodja vrtca, v skladu z Vladno uredbo o izvajanju pristojnosti na področju otroškega varstva in skrbništva ter organiziranosti in pristojnostih skrbstvenega organa 331/2006. (XII.23.), dolžna o tem obvestiti pristojni skrbniški organ in službo otroškega varstva ter pristojni organ za izvedbo splošnega prekrškovnega postopka.

Martin Ropoš
predsednik

 

---

 

ÓVODAI BEÍRATÁS
az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézménybe a 2018/2019. tanévre

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a leendő óvodások beíratása
2018. május 9. (szerda) 8-13 óráig
2018. május 10. (csütörtök) 13-16 óráig
lesz az 9982 Apátistvánfalva, Fő út 117. szám alatti intézményben.


Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt.49.§. (1) bek.)
Jelentkezni a meghirdetett időpontokban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes- agy választott- önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§.(1) bek.)
Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:


- akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket,
- akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába.


Kérjük Önöket, hogy a beíratáshoz – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §. (3) bekezdése alapján hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
- nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon (Nkt.92.§.)


Továbbá:


- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, hatósági bizonyítvány).
A nevelési intézmény vonatkozásában 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (4) bekezdésében meghatározott rendelkezés alapján nem került megállapításra körzethatár.
Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermek felzárkóztatását, egészséges gyermekkel való együtt foglalkoztatását is ellátja. E körben a fogyatékosság alatt, összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§ 25. pontjával az alábbit kell érteni: sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján autizmus spektrum zavarral küzd és a szakértői bizottság az érintett intézményt jelöli meg a gyermek nevelése ideális helyszínéül.
Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) –(3) bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek tudomására jutástól számított 15 napon belül a gyermek érdekében- az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban - érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az első óvodai foglalkozási nap/ A nevelési év első napja: 2018. szeptember 3.
Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti az illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró hivatalt.

Ropos Márton
     elnök

 


 

 

ISMERKEDJEN MEG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS, A BIZALOM ÉS A SOKOLDALÚSÁG ISKOLÁJÁVAL!

 

AZ APÁTISTVÁNFALVI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

NYÍLT NAPOT szervez

2018. március 5-én 8 órai kezdettel.

Felújított iskolánkba nagy szeretettel várunk minden leendő első osztályos tanulót és szüleiket!

Sajátosságaink:

- egyéni adottságokra építő tanítás

- meghitt, segítő, személyes tanár-diák viszony

- szlovén és német nyelv oktatása

- ingyenes szakkörök (fazekas, néptánc, énekkar, kézműves, diáksport) tankönyvek, táborok, kirándulások

- csendes, egészséges környezet

- a bejáró gyermekek (Szentgotthárd és környéke) ingyenes szállítása

 

nyilt nap hu 2018

---

 

SPOZNAJTE NAŠO ŠOLO, KI IMA ZELO DOBRE STIKE S STARŠI, ODPRTA JE IN MNOGOSTRANSKA!

 

DAN ODPRTIH VRAT

NA DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI V ŠTEVANOVCIH

BO:

5. marca 2018, od 8.00 – 11.00

V obnovljeni šoli čakamo vse starše, ki imajo bodoče prvošolce, in tudi tiste, ki že imajo svoje otroke na naši šoli.

Posebnosti:

- pouk prilagojen posameznikovim sposobnostim,

- zaupen stik med učiteljem in učencem,

- učenje slovenskega in nemškega jezika,

- krožki(lončarstvo, pevski zbor, šport, slovenska plesna skupina, rokodelstvo, citre) brezplačni učbeniki, tabori, izleti,

- mirno, zdravo okolje,

- prevoz iz Monoštra z rednim avtobusom.

Vljudno vabljeni!

 

nyilt nap slo 2018

 


 

 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázat letöltése HU / SLO

 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános iskola és Óvoda intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázat véleményezése (LETÖLTÉS)

 

Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői beosztás ellátására pályázó vezetési programja (LETÖLTÉS HU / SLO)

 

Jegyzőkönyvek (LETÖLTÉS)

 


 

 

 

Beruházások:

Jelentős felújítási munkálatok indultak meg 2016 nyarán az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda mindkét intézményegységében. Az óvodában így elbontásra került a korszerűtlen, régi játszótér jelentős része, amelynek helyére hamarosan Európai Uniós szabvány szerinti játékok kerülnek telepítésre.

Mindeközben megújul az iskola is, így a diákok szeptembertől nem csak frissen festett belső termekben tanulhatnak majd, hanem a teljesen megújuló fűtési rendszer jóvoltából a kellemes belső hőmérséklet is biztosítva lesz számukra, méghozzá egy korszerűsített informatikai hálózattal egyetemben.

  

 


 

Apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda

tanító-napközi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9982 Apátistvánfalva, Fő út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanítói és napközis feladatok ellátása 1.-4. osztályban

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, tanítói képesítés,
Szlovén nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, szlovén tanári szak,
Szlovén nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Holecz Lajosné nyújt, a 06/30 597 3331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (9982 Apátistvánfalva, Fő út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: tanító-napközi.
Elektronikus úton Holecz Lajosné részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

 


 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda- Szervezeti és Működési Szabályzata (LETÖLTÉS)

 


 

Apátistvánfalvi Kétannyelvű Általános Iskola és Óvoda foglalkoztatottainak létszáma, személyi juttatásai (LETÖLTÉS)

 


 

OSZÖ határozat a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva iskolakezdéséről (LETÖLTÉS)

 


 

 

Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja (LETÖLTÉS)

 


 

Ajánlattételi felhívás – pedagógus továbbképzések (LETÖLTÉS)

Pályázati felhívás – történelem-német szakos pedagógus (LETÖLTÉS)

Pályázati felhívás – szlovén nemzetiségi tanító (LETÖLTÉS)

 


 

Srečanje s šolo Prosenjakovci

18. marca so našo šolo obiskali učenci in plesalci iz dvojezične osnovne šole Prosenjakovci. To se je začelo takrat, da so iz Moravske Toplice poiskali Anico Salai in folklorno skupino. Oni imajo en projekt in so imeli željo, da bi sodelovali z nami. To se je uresničilo in prvi program se je začel pri nas na šoli.

Okrog 10 urih so prišli k nam. Najprej smo jim pokazali našo majhno šolo. Potistim smo je peljali v graničarski muzej. Muzej jim je bil zelo zanimiv. Moram rečti dečki so bili več in nje so zanimale pištole in stare vozile. Medtem v kulturnem domu se je že začela delavnica.

Učenci so si lahko izbrali , kaj bi radi delali. Nekateri so delali cvetlice iz papirja, drugi pa okrasili jajce iz pletene slame. Lahko smo opazili, kakšne pridne roke in prste imajo ni samo deklice, ampak tudi fantje.

Po kosilu so plesalci oblačili svoje noše in okrog dveh se je na odri začel ples. Učenci iz Prosenjakovec so nam zaplesali madžarske plese. Naši najmanjši plesalci so prvič nastopali in so dosegli velike ploske.

Večja skupina je bila tudi zelo pridna in so tudi dobili mnogo ploskov.

Prej, kot so se naši gostje poslovili so se malo igrali v telovadnici.

Te program se bo nadaljeval 26. aprila, kdaj mi bomo šli k njim na obisk in nastop .

Te program je obiskal tudi predsednik Marton Ropoš Državne Slovenske Samouprave.

Upam, da je današnjo srečanje bilo uspešno in učenci iz Prosenjakovec so z lepimi spomini in z darilami odšli domov.

Agica Holecz

ravnateljica

      


 

Március 15-éről való megemlékezés

2013. március 14-én az apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános iskola tanulói és tanárai ünnepi öltözetben és kokárdával jelentek meg az iskolában.

A szabadságharc 165. évfordulójának méltó megünneplésére készülődtek. Az osztálytermeket, a folyosói faliújságot és a tornatermet az ünneplésnek megfelelően díszítették fel.

A szavalóverseny kihirdetése már hetekkel előtte megtörtént. A szaktanárok kiosztották a kötelező verseket, valamint segítettek a tanulóknak egy tavaszi- szabadon választott vers kiválasztásában.

A szavalóversenyen való részvétel önkéntes volt. A megemlékezést röviden Tóth Andorné Margit néni vezette be, aki a tanulók nyelvére lefordítva mondta el az ünnep történelmi jelentőségét.

Ezután a tornateremben gyülekeztek a tanulók és el kezdődött a szavalóverseny.

Ezalatt a 7.-és 8. osztályos tanulók egy tesztet töltöttek ki, amelyikben nemcsak történelmi, hanem irodalmi, ének-zenei kérdések is szerepeltek, valamint egy vers elemzés is.

A szavalóversenyt 3 korcsoportra bontottuk. Legelőször az 1.-és 2. osztályosok szavalták el a szabadon választott verseiket. Nagyon ügyesek és felkészültek voltak a legkisebb szavalók. A zsűri a második körben 9 tanulót hallgatott meg a kötelező vers szavalásával.

A helyezési sorrend az 1.-2. osztályosoknál a következőképpen zárult:

3. helyezett lett: Kropf Bence

2. helyezett: Ozsvári Lehel László

1. helyezett: Bánfi Szonja és Tóth Csenge

Különdíjat kapott: Soós Jakab Áron

Kis ajándékot kapott még Cseszkó Mandula, Bedi Gertrúd és Pusztai Mihály.

A 3.-4.-5. osztályosok szavalataival folytatódott a megmérettetés. Ő tőlük is először a szabadon választott vers elmondására került a sor, majd pedig ezután a kötelező verset szavalták el.

A helyezések sorrendje így alakult a zsűri döntése alapján:

3. helyezett: Horváth Viktória

2. helyezett: Oldal Kende

1. helyezett: Németh Dávid és Farkas Mátyás

A 6.-7.-8. osztályosok produkcióival zárult a szavalóverseny. A helyezések a következőképpen alakultak ki:

1. helyezett: Ropos Annamária

2. helyezett: Kovács Evelin, Doncsesz Patrícia

3. helyezett: Hujber Gergő és Bedi Vanessza

Gratulálunk a helyezetteknek és természetesen köszönöm a felkészítő tanárok segítségét.

Amíg folyt a nagyobbak szavalóversenye az idő alatt a legkisebbek a kultúrházban lovacskákat és fa-kardokat készítettek.

Ebéd előtt került sor az eredményhirdetésre és az ajándékok, könyvek átadására. A 7.-8. osztályosok tesztlapjainak kijavítása is megtörtént. A hat legtöbb pontszámot elérő tanuló is jutalomban részesült. Az ő jutalmuk egy tanulmányi kirándulás Szombathelyre a Schmidt múzeumba.

A méltó megemlékezést egy meglepetéssel zártuk, nemzetiszínű minyonokat kaptak a tanulók, amit ebéd után el is fogyasztottak.

Köszönöm a pedagógusok szervező és lebonyolító munkáját, leginkább köszönet Tóth Andorné Margit néni szervező és lebonyolító közreműködését.

Holecz Lajosné

igazgató

Praznovanje 15. marca na DOŠ Števanovci

14. marca 2012 zjutraj so učenci in učitelij DOŠ Števanovci lepo oblečeni prihajali v šolo. Vsi so imeli na prsih kokardo. Praznovali smo 165. obletnico boja za svobodo 15. marca 1848.

Prejšnji teden so učenci lepo okrasili svoje učilnice in so se s pesmimi pripravljali na ta dan. Na začetku je učiteljica zgodovine Margit povedala , kaj se je dogajalo te dan in kako bomo mi danes praznovali.

Učenci so dobili obvezne pesmi, katere so se morali na učiti. Pesmi je napisal pesnik Šandor Petőfi.

Tri kategorije smo ustavili. Tekmovanje iz recitiranje so začeli najmanjš iz prvega in drugega razreda. Najprej so recitirali neomejeno pesem, ketero so si sami izbrali ali s pomočjo učiteljic. Potistim so pa recitirali obvezno pesem tisti, kater je izbrala žirija.

Tako je potekalo revitiranje še v dveh kategoriji: v 3.-4.-5.razredi in v 6.-7.-8. razredi.

Učenci so bili vsi pridni, lepo so se naučili pesmi . Recitiranje je žirija ocenjevala in postavila uvrstitev.

Pri najmanjših je :

1. mesto dosegla: Sonja Banfi in Čenge Toth

2. mesto: Lehel Ožvari

3. mesto: Bence Kropf

Posebno nagrado je dobil Aron Jakab Šooš

Darilo soše dobili: Miši Pustai, Mandula Česko in Gretrud Bedi.

Pri drugih kategoriji(3.-4.-5. razred) :

1. mesto: David Nemeth in Matjaž Farkaš

2. mesto: Kende Oldal

3. mesto: Viktorija Horvath

Kategorija za 6.-7.-8. razred so tako dosegli priznanje:

1. mesto: Annamarija Ropoš

2. mesto: Patrícija Dončecz in Evelin Kovač

3. mesto: Vanessa Bedi in Gergő Hujber

Ko je potekalo recitiranje v telovadnici so učenci 7.-in 8. razreda so dopolnili test. Vprašanje se je vezalo z zgodovino, književnostjo in glasbo.

V kulturnem domu je potekala delavnice, delali so konje in meče iz papirja in iz lesa.

Pred kosilo smo imeliobjavo rezultatev. Dobili so priznanje in knjige za lepo recitiranje.

Teste so tudi popravili, najpridni- kateri so dosegli največ točk so dobili vstopnice v muzej Schmidt v Sombotel. Ko bo boljše vreme se bodo odpeljali na ekskurzijo 6 učencev.

Po kosilo so učenci dobili pecivo, katero je imelo barve, kot madžarska zastava ali kokarda(rdeč, bel in zelen).

Hvala najprej učiteljici zgodovine za organiziranje in vsem učiteljicam, učitelju za sodelovanje in za pomoč.

Agica Holecz

ravnateljica

 


FELHÍVÁS

Az első osztályosok beíratása a 2013/2014-es tanévre

2013. április 8-án és 9-én lesz, 8:00 – 18:00 óra között.

Helyszín: Apátistvánfalva, Kéttannyelvű Általános Iskola, Fő út 117.

A beíratáskor kérjük a következő dokumentumokat:

óvodai szakvélemény

születési anyakönyvi kivonat

lakcím kártya

TAJ kártya

Holecz Lajosné

igazgató


Az apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda állást hirdet óvodai dajka munkakör betöltésére. A részletek IDE kattintva letölthetők.


TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2013/2014-es nevelési évre az apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben az óvodai beíratás a következő időpontokban lesz:

2013. április 8. 10- 13 óra között
2013. április 9. 12-16 óra között

A beíratás helyszíne: Kéttannyelvű Általános Iskola Apátistvánfalva, Fő út 117.
A beíratáshoz a szülők hozzák magukkal a gyermekük születési anyakönyvi kivonatát.

Holecz Lajosné
igazgató


A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva pedagógiai programja (LETÖLTÉS)


Alapítói okirat – Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva (LETÖLTÉS)


Közlemény:

  1. Orfalu Községi Önkormányzat 100 000 Ft összegű támogatásának bonyolítása 2016. évben realizálódott, amely célja a tulajdonos hozzájárulása az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda felújításához való hozzájárulás. Ezen cél vonatkozásában az Apátistvánfalvi Községi Önkormányzat is 500 000 Ft összegű támogatásáról értesítette az intézmény fenntartóját.
  2. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2015. évben 310 000 Ft összegben járult hozzá az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda sportpálya- felújításához. A támogatás elszámolása határidőben megtörtént, az elszámolások elfogadásáról értesítést nem kapott a Támogatott.
  3. Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évben 100- 000 Ft – 100 000 Ft összegben járult hozzá az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda sportpálya és óvoda- felújításához. A támogatások elszámolása határidőben megtörtént, az elszámolások elfogadásáról értesítést nem kapott a Támogatott.
  4. Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évben a 23941-1/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján az iskolai sportpálya felújítása vonatkozásában 9 millió Ft összegű támogatásban részesül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkárság révén. 
  5. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint fenntartó révén az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda a vizesblokk felújítás céljára 7 750 e Ft összegű támogatásban részesült 2013. évben.  (2437-7/2013/NEF-KIM)
  6. Orfalu Községi Önkormányzat 2017-ben 100.000,-  Ft összeggel járult hozzá az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény belső átalakítási munkálataihoz. A támogatás elszámolása határidőben megtörtént.
  7. Orfalu Községi Önkormányzat 2018-ban 100.000,-  Ft összeggel járult hozzá az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény tetőszerkezetének felújításához.

 

Obvestilo:


Skozi Državne slovenske samouprave, kot vzdrževalca je dobila Dvojezična osnovna šola Števanovci leta 2013 podporo v višini 7.750 t Ft za obnovo sanitarij. (2437-7/2013/NEF-KIM)